Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 25 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЪ

О Синодальномъ переводѣ Ветхозавѣтныхъ книгъ (1868-1875 гг.)

Въ 1856-1859 гг. Свят. Синодомъ были приняты оффиціальныя рѣшенія о необходимости возобновленія работы надъ русскимъ переводомъ Библіи и о публикаціи въ журналахъ старыхъ и новыхъ переводовъ, выполнявшихся отдѣльными лицами. Въ основу ея былъ положенъ переводъ С.-Петербургской академіи (печатался частями въ 1861-1870 гг. въ видѣ приложеній къ журналу «Христіанское чтеніе»), пересмотренный съ 1867 г. Кіевской, Московской и Казанской духовными академіями. Въ этой новой работѣ главными сотрудниками были митр. Исидоръ (Никольскій) и протопресв. В. В. Баженовъ, который и руководилъ печатаніемъ всего изданія. Главнымъ результатомъ пересмотра было введеніе въ русскій текстъ переводовъ всѣхъ частей, которыми Септуагинта отличалась отъ масоретскаго текста. Послѣ этого переводъ печатался частями въ 1868-1875 гг. (еще безъ параллельныхъ мѣстъ и указателя церковныхъ чтеній), затѣмъ вошелъ въ первую полную Русскую Библію, опубликованную отъ имени Святѣйшаго Синода впервые въ 1876 г. и многократно съ тѣхъ поръ переиздававшуюся въ Россіи и за границей.

Русскій Синодальный переводъ

Русскій Синодальный переводъ.

Книга Товита.

Глава 4-я.

2. и сказалъ самъ себѣ: я просилъ смерти; чтó же не позову сына моего Товіи, чтобы объявить ему объ этомъ, пока я не умеръ?

3. И призвавъ его, сказалъ: сынъ мой! когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей; почитай ее во всѣ дни жизни твоей, дѣлай угодное ей и не причиняй ей огорченія.

4. Помни, сынъ мой, что она много имѣла скорбей изъ-за тебя еще во время чревоношенія. Когда она умретъ, похорони ее подлѣ меня въ одномъ гробѣ.

5. Во всѣ дни помни, сынъ мой, Господа Бога нашего и не желай грѣшить и преступать заповѣди Его. Во всѣ дни жизни твоей дѣлай правду и не ходи путями беззаконія.

6. Ибо, если ты будешь поступать по истинѣ, въ дѣлахъ твоихъ будетъ успѣхъ, какъ у всѣхъ поступающихъ по правдѣ.

7. Изъ имѣнія твоего подавай милостыню, и да не жалѣетъ глазъ твой, когда будешь творить милостыню. Ни отъ какого нищаго не отвращай лицá твоего, тогда и отъ тебя не отвратится лице Божіе.

8. Когда у тебя будетъ много, твори изъ того милостыню, и когда у тебя будетъ мало, не бойся творить милостыню и понемногу:

9. ты запасешь себѣ богатое сокровище на день нужды,

10. ибо милостыня избавляетъ отъ смерти и не попускаетъ сойти во тьму.

11. Милостыня есть богатый даръ для всѣхъ, кто творитъ ее предъ Всевышнимъ.

12. Берегись, сынъ мой, всякаго вида распутства. Возьми себѣ жену изъ племени отцовъ твоихъ, но не бери жены иноземной, которая не изъ колѣна отца твоего, ибо мы сыны пророковъ. Издревле отцы наши — Ной, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ. Помни, сынъ мой, что всѣ они брали жёнъ изъ среды братьевъ своихъ и были благословенны въ дѣтяхъ своихъ, а потомство ихъ наслѣдуетъ землю.

13. Итакъ, сынъ мой, люби братьевъ твоихъ и не превозносись сердцемъ предъ братьями твоими и предъ сынами и дочерями народа твоего, чтобы не отъ нихъ взять тебѣ жену, потомучто отъ гордости — погибель и великое неустройство, а отъ непотребства — оскудѣніе и разореніе: непотребство есть мать голода.

14. Плата наемника, который будетъ работать у тебя, да не переночуетъ у тебя, а отдавай ее тотчасъ: и тебѣ воздастся, если будешь служить Богу. Будь остороженъ, сынъ мой, во всѣхъ поступкахъ твоихъ и будь благоразуменъ во всемъ повеленіи твоемъ.

15. Чтó ненавистно тебѣ самому, того не дѣлай никому. Вина до опьяненія не пей, и пьянство да не ходитъ съ тобою въ пути твоемъ.

16. Давай алчущему отъ хлѣба твоего и нагимъ отъ одеждъ твоихъ; отъ всего, въ чемъ у тебя избытокъ, твори милостыни, и да не жалѣетъ глазъ твой, когда будешь творить милостыню.

17. Раздавай хлѣбы твои при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ.

18. У всякаго благоразумнаго проси совѣта и не пренебрегай совѣтомъ полезнымъ.

19. Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были прáвы и всѣ дѣла и намѣренія твои благоуспѣшны; ибо ни одинъ народъ не властенъ въ успѣхѣ начинаній, но Самъ Господь ниспосылаетъ все благое и, кого хочетъ, уничижаетъ по Своей волѣ. Помни же, сынъ мой, заповѣди мои, и да не изгладятся онѣ изъ сердца твоего!

20. Теперь я открою тебѣ, что я отдалъ десять талантовъ серебра на сохраненіе Гаваилу, сыну Гавріеву, въ Рагахъ Мидійскихъ.

21. Не бойся, сынъ мой, что мы обнищали: у тебя много, если ты будешь бояться Господа и, удаляясь отъ всякаго грѣха, дѣлать угодное предъ Нимъ.

Источникъ: Библія или Книги Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта въ русскомъ переводѣ съ параллельными мѣстами. — Изданіе шестое. — СПб.: Сѵнодальная Типографія, 1902. — С. 586-588.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0