Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЪ

О Синодальномъ переводѣ Ветхозавѣтныхъ книгъ (1868-1875 гг.)

Въ 1856-1859 гг. Свят. Синодомъ были приняты оффиціальныя рѣшенія о необходимости возобновленія работы надъ русскимъ переводомъ Библіи и о публикаціи въ журналахъ старыхъ и новыхъ переводовъ, выполнявшихся отдѣльными лицами. Въ основу ея былъ положенъ переводъ С.-Петербургской академіи (печатался частями въ 1861-1870 гг. въ видѣ приложеній къ журналу «Христіанское чтеніе»), пересмотренный съ 1867 г. Кіевской, Московской и Казанской духовными академіями. Въ этой новой работѣ главными сотрудниками были митр. Исидоръ (Никольскій) и протопресв. В. В. Баженовъ, который и руководилъ печатаніемъ всего изданія. Главнымъ результатомъ пересмотра было введеніе въ русскій текстъ переводовъ всѣхъ частей, которыми Септуагинта отличалась отъ масоретскаго текста. Послѣ этого переводъ печатался частями въ 1868-1875 гг. (еще безъ параллельныхъ мѣстъ и указателя церковныхъ чтеній), затѣмъ вошелъ въ первую полную Русскую Библію, опубликованную отъ имени Святѣйшаго Синода впервые въ 1876 г. и многократно съ тѣхъ поръ переиздававшуюся въ Россіи и за границей.

Русскій Синодальный переводъ

Русскій Синодальный переводъ.

Книга Премудрости Іисуса, сына Сирахова [1].

Глава 1-я.

2. Песокъ морей и капли дождя, и дни вѣчности кто исчислитъ?

3. Высоту неба и широту земли, и бездну и премудрость кто изслѣдуетъ?

4. Прежде всего произошла Премудрость, и разумѣніе мудрости — отъ вѣка.

5. Источникъ премудрости — слово Бога Всевышняго, и шествіе ея — вѣчныя заповѣди.

6. Кому открытъ корень премудрости? и кто позналъ искусство ея?

7. Одинъ есть премудрый, весьма страшный, сидящій на престолѣ Своемъ, Господь.

8. Онъ произвелъ ее и видѣлъ и измѣрилъ ее,

9. и излилъ ее на всѣ дѣлá Свои

10. и на всякую плоть по дару Своему, и особенно надѣлилъ ею любящихъ Его.

11. Страхъ Господень — слава и честь, и веселіе и вѣнецъ радости.

12. Страхъ Господень усладитъ сердце и дастъ веселіе и радость, и долгоденствіе.

13. Боящемуся Господа благо будетъ напослѣдокъ, и въ день смерти своей онъ получитъ благословеніе. Страхъ Господень — даръ отъ Господа и поставляетъ на стезяхъ любви.

14. Любовь къ Господу — славная премудрость, и кому благоволитъ Онъ, раздѣляетъ ее по Своему усмотрѣнію.

15. Начало премудрости — бояться Бога, и съ вѣрными она образуется вмѣстѣ во чревѣ. Среди людей она утвердила себѣ вѣчное основаніе и сѣмени ихъ ввѣрится.

16. Полнота премудрости — бояться Господа; она напояетъ ихъ отъ плодовъ своихъ:

17. весь домъ ихъ она наполнитъ всѣмъ, чего желаютъ, и кладовыя ихъ — произведеніями своими.

18. Вѣнецъ премудрости — страхъ Господень, произращающій миръ и невредимое здравіе; но тó и другое — дары Бога, Который распространяетъ славу любящихъ Его.

19. Онъ видѣлъ ее и измѣрилъ, пролилъ какъ дождь вѣдѣніе и разумное знаніе и возвысилъ славу обладающихъ ею.

20. Корень премудрости — бояться Господа, а вѣтви ея — долгоденствіе.

21. Страхъ Господень отгоняетъ грѣхи; неимѣющій же страха не можетъ оправдаться.

22. Не можетъ быть оправданъ несправедливый гнѣвъ, ибо самое движеніе гнѣва есть паденіе для человѣка.

23. Терпѣливый до времени удержится и послѣ вознаграждается веселіемъ.

24. До времени онъ скроетъ словá свои, и уста вѣрныхъ разскажутъ о благоразуміи его.

25. Въ сокровищницахъ премудрости — притчи разума, грѣшнику же страхъ Господень ненавистенъ.

26. Если желаешь премудрости, соблюдай заповѣди, и Господь подастъ ее тебѣ,

27. ибо премудрость и знаніе есть страхъ предъ Господомъ, и благоугожденіе Ему — вѣра и кротость.

28. Не будь недовѣрчивымъ къ страху предъ Господомъ и не приступай къ Нему съ раздвоеннымъ сердцемъ.

29. Не лицемѣрь предъ устами другихъ и будь внимателенъ къ устамъ твоимъ.

30. Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь безчестія на душу твою, ибо Господь откроетъ тайны твои и уничижитъ тебя среди собранія за тó, что ты не приступилъ искренно къ страху Господню, и сердце твое полно лукавства.

Примѣчаніе:
[1] Переведена съ Греческаго.

Источникъ: Библія или Книги Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта въ русскомъ переводѣ съ параллельными мѣстами. — Изданіе шестое. — СПб.: Сѵнодальная Типографія, 1902. — С. 796-797.

Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0