Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 17 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЪ

О Синодальномъ переводѣ Новозавѣтныхъ книгъ (1858-1862 гг.)

Послѣ того, какъ въ 1858 году послѣдовало Высочайшее соизволеніе Государя Императора Александра II на переводъ книгъ Священнаго Писанія на русскій языкъ, Святѣйшій Сѵнодъ постановилъ начать этотъ переводъ съ книгъ Новаго Завѣта и 2-го іюня 1858 г. поручилъ четыремъ православнымъ академіямъ сдѣлать подготовительный переводъ двухъ первыхъ Евангелій. Однако, въ виду того, что переводъ одной и той же книги сразу двумя академіями только замедлялъ дѣло, Святѣйшій Сѵнодъ своимъ постановленіемъ отъ 12-го марта 1859 г. распредѣлилъ книги Новаго Затѣта между всѣми академіями, поручивъ С.-Петербургской окончить начатый уже переводъ Евангелія отъ Матѳея, Московской — Евангелія отъ Марка, Казанской — отъ Луки, Кіевской — отъ Іоанна. Дальнѣйшій переводъ книгъ Новаго Завѣта былъ распредѣленъ такъ: С.-Петербургской академіи — книгу Дѣяній св. апостоловъ и Посланія апостола Павла: оба къ Ѳессалоникійцамъ, оба къ Тимоѳею, къ Титу и Филимону; Кіевской — всѣ соборныя Посланія и Посланія апостола Павла къ Ефесянамъ, Филиппійцамъ и Колоссянамъ; Московской — Посланія апостола Павла къ Римлянамъ, къ Галатамъ и къ Евреямъ; Казанской — оба Посланія апостола Павла къ Коринѳянамъ и Апокалипсисъ. Въ 1860 г. послѣ пересмотра текста вышелъ въ свѣтъ русскій переводъ Четвероевангелія. Въ 1862 г. Дѣянія и Посланія св. апостоловъ съ Апокалипсисомъ. Въ 1863 г. Сѵнодальной типографіей напечатано полное изданіе Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ «по благословенію Святѣйшаго Сѵнода», которое въ 1876 г. вошло въ первую полную Русскую Библію, многократно съ тѣхъ поръ переиздававшуюся въ Россіи и за границей.

Русскій Синодальный переводъ

Русскій синодальный переводъ.

Соборное посланіе Святаго Апостола Іуды.

Глава 1-я.

1. Іуда, рабъ Іисуса Христа, братъ Іакова, призваннымъ, которые освящены Богомъ Отцемъ и сохранены Іисусомъ Христомъ:

2. милость вамъ и миръ и любовь да умножатся.

3. Возлюбленные! имѣя все усердіе писать вамъ объ общемъ спасеніи, я почелъ за нужное написать вамъ увѣщаніе — подвизаться за вѣру, однажды преданную святымъ.

4. Ибо вкрались нѣкоторые люди, издревле предназначенные къ сему осужденію, нечестивые, обращающіе благодать Бога нашего въ поводъ къ распутству и отвергающіеся единаго Владыки Бога и Господа нашего Іисуса Христа.

5. Я хочу напомнить вамъ, уже знающимъ это, что Господь, избавивъ народъ изъ земли Египетской, потомъ невѣровавшихъ погубилъ,

6. и ангеловъ, не сохранившихъ своего достоинства, но оставившихъ свое жилище, соблюдаетъ въ вѣчныхъ узахъ, подъ мракомъ, на судъ великаго дня.

7. Какъ Содомъ и Гоморра и окрестные города, подобно имъ блудодѣйствовавшіе и ходившіе за иною плотію, подвергшись казни огня вѣчнаго, поставлены въ примѣръ, —

8. такъ точно будетъ и съ сими мечтателями, которые оскверняютъ плоть, отвергаютъ начальства и злословятъ высокія власти.

9. Михаилъ Архангелъ, когда говорилъ съ діаволомъ, споря о Моисеевомъ тѣлѣ, не смѣлъ произнесть укоризненнаго суда, но сказалъ: да запретитъ тебѣ Господь.

10. А сіи злословятъ тó, чего не знаютъ; чтó же по природѣ, какъ безсловесныя животныя, знаютъ, тѣмъ растлѣваютъ себя.

11. Горе имъ, потомучто идутъ путемъ Каиновымъ, предаются обольщенію мзды, какъ Валаамъ, и въ упорствѣ погибаютъ, какъ Корей (Быт. 4, 7. Числ. 22, 22; 16, 31).

12. Таковые бываютъ соблазномъ на вашихъ вечеряхъ любви: пиршествуя съ вами, безъ страха утучняютъ себя. Это — безводныя облака, носимыя вѣтромъ, осеннія деревья, безплодныя, дважды умершія, исторгнутыя,

13. свирѣпыя морскія волны, пѣнящіяся срамотами своими, звѣзды блуждающія, которымъ блюдется мракъ тьмы на вѣки.

14. О нихъ пророчествовалъ и Енохъ, седьмый отъ Адама, говоря: се, идетъ Господь со тьмами святыхъ Ангеловъ Своихъ —

15. сотворить судъ надъ всѣми и обличить всѣхъ между ними нечестивыхъ во всѣхъ дѣлахъ, которыя произвело ихъ нечестіе, и во всѣхъ жестокихъ словахъ, которыя произносили на Него нечестивые грѣшники.

16. Это — ропотники, ничѣмъ недовольные, поступающіе по своимъ похотямъ (нечестиво и беззаконно); уста ихъ произносятъ надутыя слова; они оказываютъ лицепріятіе для корысти.

17. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Іисуса Христа;

18. они говорили вамъ, что въ послѣднее время появятся ругатели, поступающіе по своимъ нечестивымъ похотямъ.

19. Это — люди, отдѣляющіе себя (отъ единства вѣры), душевные, не имѣющіе духа.

20. А вы, возлюбленные, назидая себя на святѣйшей вѣрѣ вашей, молясь Духомъ Святымъ,

21. сохраняйте себя въ любви Божіей, ожидая милости отъ Господа нашего Іисуса Христа для вѣчной жизни;

22. и къ однимъ будьте милостивы, съ разсмотрѣніемъ,

23. а другихъ страхомъ спасайте, исторгая изъ огня, (обличайте же со страхомъ,) гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотію.

24. Могушему же соблюсти васъ отъ паденія и поставить предъ славою Своею непорочными въ радости,

25. единому, премудрому Богу, Спасителю нашему чрезъ Іисуса Христа Господа нашего, слава и величіе, сила и власть прежде всѣхъ вѣковъ, нынѣ и во всѣ вѣки. Аминь.

/ Къ оглавленію /


Иные переводы Посланія Іуды

Переводъ Россійскаго Библейскаго Общества


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0