Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Отъ Матѳе́я свято́е Благовѣствова́ніе.

Глава́ 9-я.

2. И се́, принесо́ша Ему́ разсла́блена (жи́лами), на одрѣ́ лежа́ща. И, ви́дѣвъ Іису́съ вѣ́ру и́хъ, рече́ разсла́бленному: дерза́й, ча́до, отпуща́ются ти́ грѣси́ твои́!

3. И се́, нѣ́цыи отъ кни́жникъ рѣ́ша въ себѣ́: Се́й ху́литъ.

4. И ви́дѣвъ Іису́съ помышле́нія и́хъ, рече́: вску́ю вы́ мы́слите лука́вая въ сердца́хъ свои́хъ?

5. Что́ бо е́сть удо́бѣе рещи́: «отпуща́ются ти́ грѣси́», или́ рещи́: «воста́ни и ходи́»?

6. Но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ Человѣ́ческій на земли́ отпуща́ти грѣхи́, — (тогда́ глаго́ла разсла́бленному:) воста́ни, возми́ тво́й о́дръ, и иди́ въ до́мъ тво́й.

7. И воста́въ, (взе́мъ о́дръ сво́й,) и́де въ до́мъ сво́й.

8. Ви́дѣвше же наро́ди чуди́шася и просла́виша Бо́га, да́вшаго вла́сть такову́ю человѣ́комъ.

9. И преходя́ Іису́съ отту́ду, ви́дѣ человѣ́ка сѣдя́ща на мы́тницѣ, Матѳе́я глаго́лема, и глаго́ла ему́: по Мнѣ́ гряди́. И воста́въ, по Не́мъ и́де.

10. И бы́сть Ему́ возлежа́щу въ дому́, и се́, мно́зи мытари́ и грѣ́шницы прише́дше возлежа́ху со Іису́сомъ и со ученики́ Его́.

11. И ви́дѣвше, фарисе́е глаго́лаху ученико́мъ Его́: почто́ съ мытари́ и грѣ́шники Учи́тель ва́шъ я́стъ и піе́тъ?

12. Іису́съ же слы́шавъ, рече́ и́мъ: не тре́буютъ здра́віи врача́, но боля́щіи,

13. Ше́дше же, научи́теся, что́ е́сть: «ми́лости хощу́, а не же́ртвы?» Не пріидо́хъ бо призва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́ніе.

14. Тогда́ приступи́ша къ Нему́ ученицы́ Іоа́нновы, глаго́люще: почто́ мы́ и фарисе́е пости́мся мно́го, ученицы́ же Твои́ не постя́тся?

15. И рече́ и́мъ Іису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чніи пла́кати, ели́ко вре́мя съ ни́ми е́сть жени́хъ? Пріи́дутъ же дні́е, егда́ отъи́мется отъ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́тся.

16. Никто́же бо приставля́етъ приставле́нія пла́та небѣ́лена ри́зѣ ве́тсѣ: во́зметъ бо кончи́ну свою́ отъ ри́зы, и го́рша дира́ бу́детъ [1].

17. Ниже́ влива́ютъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, то́ просадя́тся мѣ́си, и вино́ проліе́тся, и мѣ́си поги́бнутъ; но влива́ютъ вино́ но́во въ мѣ́хи но́вы, и обое́ соблюде́тся.

18. Сія́ Ему́ глаго́лющу къ ни́мъ, се́, кня́зь нѣ́кій прише́дъ, кла́няшеся Ему́, глаго́ля: я́ко дщи́ моя́ ны́нѣ у́мре; но прише́дъ, возложи́ на ню́ ру́ку Твою́, и оживе́тъ.

19. И воста́въ, Іису́съ по не́мъ и́де, и ученицы́ Его́.

20. И се́, жена́ кровоточи́ва двана́десяте лѣ́тъ, присту́пльши созади́, прикосну́ся воскри́лію ри́зы Его́,

21. Глаго́лаше бо въ себѣ́: а́ще то́кмо прикосну́ся ри́зѣ Его́, спасе́на бу́ду.

22. Іису́съ же, обра́щься и ви́дѣвъ ю́, рече́: дерза́й, дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя! И спасе́на бы́сть жена́ отъ часа́ того́.

23. И прише́дъ Іису́съ въ до́мъ кня́жь, и ви́дѣвъ сопцы́ и наро́дъ мо́лвящь,

24. Глаго́ла и́мъ: отъиди́те, не у́мре бо дѣви́ца, но спи́тъ. И руга́хуся Ему́.

25. Егда́ же изгна́нъ бы́сть наро́дъ, вше́дъ, я́тъ ю́ за ру́ку, и воста́ дѣви́ца.

26. И изы́де вѣ́сть сія́ по все́й земли́ то́й.

27. И преходя́щу отту́ду Іису́сови, по Не́мъ идо́ста два́ слѣпца́, зову́ща и глаго́люща: поми́луй ны́, (Іису́се,) Сы́не Дави́довъ!

28. Прише́дшу же Ему́ въ до́мъ, приступи́ста къ Нему́ слѣпца́. И глаго́ла и́ма Іису́съ: вѣ́руета ли, я́ко могу́ сіе́ сотвори́ти? Глаго́ласта Ему́: е́й, Го́споди!

29. Тогда́ прикосну́ся о́чію и́хъ, глаго́ля: по вѣ́рѣ ва́ю бу́ди ва́ма.

30. И отверзо́стася о́чи и́ма. И запрети́ и́ма Іису́съ, глаго́ля: блюди́та, да никто́же увѣ́сть.

31. Она же изше́дша, просла́виста Его́ по все́й земли́ то́й.

32. Тѣ́ма же исходя́щема, се́, приведо́ша къ Нему́ человѣ́ка нѣ́ма бѣсну́ема.

33. И изгна́ну бѣ́су, проглаго́ла нѣмы́й. И диви́шася наро́ди, глаго́люще: я́ко николи́же яви́ся та́ко во Изра́или.

34. Фарисе́е же глаго́лаху: о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.

35. И прохожда́ше Іису́съ гра́ды вся́ и ве́си, уча́ на со́нмищихъ и́хъ, и проповѣ́дая Ева́нгеліе Ца́рствія, и цѣля́ вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ.

36. Ви́дѣвъ же наро́ды, милосе́рдова о ни́хъ, я́ко бя́ху смяте́ни и отве́ржени, я́ко о́вцы не иму́щія па́стыря.

37. Тогда́ глаго́ла ученико́мъ Свои́мъ: жа́тва у́бо мно́га, дѣ́лателей же ма́ло;

38. Моли́теся у́бо Го́споди́ну жа́твы, я́ко да изведе́тъ дѣ́латели на жа́тву Свою́.

Примѣчаніе:
[1] «Отто́ргнетъ бо приставле́ніе его́ отъ ри́зы (нѣ́что), и го́рша дира́ бу́детъ».

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 25-28.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0