Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Отъ Матѳе́я свято́е Благовѣствова́ніе.

Глава́ 8-я.

2. И се́, прокаже́нъ прише́дъ, кла́няшеся Ему́, глаго́ля: Го́споди! а́ще хо́щеши, мо́жеши мя́ очи́стити.

3. И просте́ръ ру́ку Іису́съ, косну́ся ему́, глаго́ля: хощу́, очи́стися. И а́біе очи́стися ему́ прока́за.

4. И глаго́ла ему́ Іису́съ: ви́ждь, ни кому́же повѣ́ждь, но ше́дъ, покажи́ся іере́ови и принеси́ да́ръ, его́же повелѣ́ въ зако́нѣ Моисе́й, во свидѣ́телство и́мъ.

5. Вше́дшу же Ему́ въ Капернау́мъ, приступи́ къ Нему́ со́тникъ, моля́ Его́,

6. И глаго́ля: Го́споди! о́трокъ мо́й лежи́тъ въ дому́ разсла́бленъ, лю́тѣ стражда́.

7. И глаго́ла ему́ Іису́съ: Азъ прише́дъ, исцѣлю́ его́.

8. И отвѣща́въ со́тникъ, рече́ (Ему́): Го́споди, нѣ́смь досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши, но то́кмо рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й;

9. Ибо а́зъ человѣ́къ е́смь подъ вла́стію, имы́й подъ собо́ю во́ины, и глаго́лю сему́: «иди́», и и́детъ; и друго́му: «пріиди́», и прихо́дитъ; и рабу́ моему́: «сотвори́ сіе́», и сотвори́тъ.

10. Слы́шавъ же Іису́съ, удиви́ся, и рече́ гряду́щимъ по Не́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.

11. Глаго́лю же ва́мъ, я́ко мно́зи отъ восто́къ и за́падъ пріи́дутъ, и возля́гутъ со Авраа́момъ, и Исаа́комъ и Іа́ковомъ во Ца́рствіи небе́снѣмъ;

12. Сы́нове же Ца́рствія изгна́ни бу́дутъ во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ.

13. И рече́ Іису́съ со́тнику: иди́, и, я́коже вѣ́ровалъ еси́, бу́ди тебѣ́. И исцѣлѣ́ о́трокъ его́ въ то́й ча́съ.

14. И прише́дъ Іису́съ въ до́мъ Петро́въ, ви́дѣ те́щу его́ лежа́щу и огне́мъ жего́му,

15. И прикосну́ся руцѣ́ ея́, и оста́ви ю́ о́гнь. И воста́, и служа́ше Ему́.

16. По́здѣ же бы́вшу, приведо́ша къ Нему́ бѣ́сны мно́ги, и изгна́ ду́хи сло́вомъ и вся́ боля́щія исцѣли́,

17. Да сбу́дется рѣче́нное Иса́іемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: «То́й неду́ги на́ша прія́тъ и болѣ́зни понесе́».

18. Ви́дѣвъ же Іису́съ мно́ги наро́ды о́крестъ Себе́, повелѣ́ ученико́мъ ити́ на о́нъ по́лъ.

19. И присту́пль еди́нъ кни́жникъ, рече́ Ему́: Учи́телю! иду́ по Тебѣ́, а́може а́ще и́деши.

20. Глаго́ла ему́ Іису́съ: ли́си я́звины и́мутъ, и пти́цы небе́сныя — гнѣ́зда, Сы́нъ же Человѣ́ческій не и́мать гдѣ́ главы́ подклони́ти.

21. Другі́й же отъ учени́къ Его́ рече́ Ему́: Го́споди! повели́ ми пре́жде ити́ и погребсти́ отца́ моего́.

22. Іису́съ же рече́ ему́: гряди́ по Мнѣ́, и оста́ви ме́ртвыхъ погребсти́ своя́ мертвецы́.

23. И влѣ́зшу Ему́ въ кора́бль, по Не́мъ идо́ша ученицы́ Его́.

24. И се́, тру́съ вели́къ бы́сть въ мо́ри, я́коже кораблю́ покрыва́тися волна́ми; То́й же спа́ше.

25. И прише́дше ученицы́ Его́ возбуди́ша Его́, глаго́люще: Го́споди! спаси́ ны, погиба́емъ.

26. И глаго́ла и́мъ: что́ страшли́ви есте́, маловѣ́ри? Тогда́ воста́въ, запрети́ вѣ́тромъ и мо́рю, и бы́сть тишина́ ве́лія.

27. Человѣ́цы же чуди́шася, глаго́люще: кто́ е́сть Се́й, я́ко и вѣ́три и мо́ре послу́шаютъ Его́?

28. И прише́дшу Ему́ на о́нъ по́лъ, въ страну́ Гергеси́нскую, срѣто́ста его́ два́ бѣ́сна, отъ гро́бъ исходя́ща, лю́та зѣло́, я́ко не мощи́ никому́ мину́ти путе́мъ тѣ́мъ.

29. И се́, возопи́ста, глаго́люща: что́ на́ма и Тебѣ́, Іису́се, Сы́не Бо́жій? прише́лъ еси́ сѣ́мо пре́жде вре́мене му́чити на́съ.

30. Бя́ше же дале́че отъ нею́ ста́до свині́й мно́го пасо́мо.

31. Бѣ́си же моля́ху Его́, глаго́люще: а́ще изго́ниши ны́, повели́ на́мъ ити́ въ ста́до свино́е.

32. И рече́ и́мъ: иди́те. Они́ же, изше́дше, идо́ша въ ста́до свино́е. И се́, (а́біе) устреми́ся ста́до все́ по бре́гу въ мо́ре, и утопо́ша въ вода́хъ.

33. Пасу́щіи же бѣжа́ша и, ше́дше во гра́дъ, возвѣсти́ша вся́, и о бѣсно́ю.

34. И се́, ве́сь гра́дъ изы́де въ срѣ́теніе Іису́сови, и, ви́дѣвше Его́, моли́ша, я́ко дабы́ преше́лъ отъ предѣ́лъ и́хъ.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 21-25.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0