Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

О Синодальномъ переводѣ Ветхозавѣтныхъ книгъ (1868-1875 гг.)

Въ 1856-1859 гг. Свят. Синодомъ были приняты оффиціальныя рѣшенія о необходимости возобновленія работы надъ русскимъ переводомъ Библіи и о публикаціи въ журналахъ старыхъ и новыхъ переводовъ, выполнявшихся отдѣльными лицами. Въ основу ея былъ положенъ переводъ С.-Петербургской академіи (печатался частями въ 1861-1870 гг. въ видѣ приложеній къ журналу «Христіанское чтеніе»), пересмотренный съ 1867 г. Кіевской, Московской и Казанской духовными академіями. Въ этой новой работѣ главными сотрудниками были митр. Исидоръ (Никольскій) и протопресв. В. В. Баженовъ, который и руководилъ печатаніемъ всего изданія. Главнымъ результатомъ пересмотра было введеніе въ русскій текстъ переводовъ всѣхъ частей, которыми Септуагинта отличалась отъ масоретскаго текста. Послѣ этого переводъ печатался частями въ 1868-1875 гг. (еще безъ параллельныхъ мѣстъ и указателя церковныхъ чтеній), затѣмъ вошелъ въ первую полную Русскую Библію, опубликованную отъ имени Святѣйшаго Синода впервые въ 1876 г. и многократно съ тѣхъ поръ переиздававшуюся въ Россіи и за границей.

Русскій Синодальный переводъ

НОВЫЙ ЗАВѢТЪ.

Собо́рное посла́ніе Іа́ковле.

Глава́ пя́тая.

1. Пріиди́те ны́нѣ, бога́тіи: пла́читеся и рыда́йте о лю́тыхъ ско́рбехъ ва́шихъ, гряду́щихъ на вы́.

2. Бога́тство ва́ше изгни́, и ри́зы ва́ша мо́ліе поядо́ша.

3. Зла́то ва́ше и сребро́ изоржа́вѣ, и ржа́ и́хъ въ послушество́ на ва́съ бу́детъ, и снѣ́сть пло́ти ва́ша а́ки о́гнь, его́же сниска́сте въ послѣ́днія дни́.

4. Се́, мзда́ дѣ́лателей дѣ́лавшихъ ни́вы ва́ша, удержа́ная отъ ва́съ, вопіе́тъ, и вопіе́нія жа́вшихъ во у́ши Го́спода Савао́ѳа внидо́ша.

5. Возвесели́стеся на земли́ и наслади́стеся; упита́сте сердца́ ва́ша а́ки въ де́нь заколе́нія.

6. Осуди́сте, уби́сте пра́веднаго; не проти́вится ва́мъ.

7. Долготерпи́те у́бо, бра́тіе моя́, до прише́ствія Госпо́дня. Се́, земледѣ́лецъ жде́тъ честна́го плода́ отъ земли́, долготерпя́ о не́мъ, до́ндеже пріи́метъ до́ждь ра́нъ и по́зденъ.

8. Долготерпи́те у́бо и вы́, утверди́те сердца́ ва́ша, я́ко прише́ствіе Госпо́дне прибли́жися.

9. Не воздыха́йте дру́гъ на дру́га, бра́тіе, да не осужде́ни бу́дете: се́, Судія́ предъ две́рми стои́тъ.

10. Образъ пріими́те, бра́тіе моя́, злострада́нія и долготерпѣ́нія, проро́ки, и́же глаго́лаша и́менемъ Госпо́днимъ.

11. Се́, блажи́мъ терпя́щія. Терпѣ́ніе Іовле слы́шасте, и кончи́ну Госпо́дню ви́дѣсте, я́ко многоми́лостивъ е́сть Госпо́дь и ще́дръ.

12. Пре́жде же всѣ́хъ, бра́тіе моя́, не клени́теся ни не́бомъ, ни земле́ю, ни ино́ю ко́ею кля́твою, бу́ди же ва́мъ е́же: е́й, е́й, и е́же: ни́, ни́, да не въ лицемѣ́ріе впаде́те.

13. Злостра́ждетъ ли кто́ въ ва́съ? да моли́тву дѣ́етъ. Благоду́шствуетъ ли кто́? да пое́тъ.

14. Боли́тъ ли кто́ въ ва́съ? да призове́тъ пресви́теры церко́вныя, и да моли́тву сотворя́тъ надъ ни́мъ, пома́завше его́ еле́емъ во и́мя Госпо́дне.

15. И моли́тва вѣ́ры спасе́тъ боля́щаго, и воздви́гнетъ его́ Госпо́дь; и а́ще грѣхи́ бу́детъ сотвори́лъ, отпу́стятся ему́.

16. Исповѣ́дайте у́бо дру́гъ дру́гу согрѣше́нія и моли́теся дру́гъ за дру́га, я́ко да исцѣлѣ́ете: мно́го бо мо́жетъ моли́тва пра́веднаго поспѣшеству́ема.

17. Илія́ человѣ́къ бѣ́ подобостра́стенъ на́мъ, и моли́твою помоли́ся, да не бу́детъ до́ждь: и не одожди́ по земли́ лѣ́та три́ и мѣ́сяцъ ше́сть.

18. И па́ки помоли́ся: и не́бо до́ждь даде́, и земля́ прозябе́ пло́дъ сво́й.

19. Бра́тіе, а́ще кто́ въ ва́съ заблу́дитъ отъ пути́ и́стины, и обрати́тъ кто́ его́,

20. да вѣ́сть, я́ко обрати́вый грѣ́шника отъ заблужде́нія пути́ его́, спасе́тъ ду́шу отъ сме́рти и покры́етъ мно́жество грѣхо́въ.

Назадъ / Къ оглавленію


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0