Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ НОВАГО ЗАВѢТА

Переводъ Россійскаго Библейскаго Общества.

Первый русскій переводъ Новаго Завѣта появился въ началѣ XIX в. и былъ результатомъ дѣятельности Россійскаго Библейскаго Общества (РБО). Идея перевода возникла въ средѣ, близкой къ окруженію Императора Александра I и была осуществлена въ нѣдрахъ С.-Петербургской Духовной Академіи. Въ 1819 г. была опубликована параллельно съ славянскимъ текстомъ первая часть перевода — Четвероевангеліе. Надъ переводомъ трудились: Евангеліе отъ Матѳея — прот. Герасимъ Павскій; отъ Марка — архим. Поликарпъ (Гайтанниковъ); отъ Луки — архим. Моисей (Богдановъ-Платоновъ); отъ Іоанна — архим. Филаретъ (Дроздовъ) (буд. митр. Московскій). Въ началѣ книги было помѣщено предувѣдомленіе, подписанное 30 марта 1819 г. митр. Новгородскимъ и Санктъ-Петербургскимъ Михаиломъ, митр. Московскимъ и Коломенскимъ Серафимомъ и архіеп. Тверскимъ и Кашинскимъ Филаретомъ. Закончена публикація перевода параллельно со славянскимъ текстомъ въ 1821 г. Этотъ славяно-русскій Новый Завѣтъ былъ изданъ въ Россіи нѣсколько разъ. Въ 1823 г. Новый Завѣтъ былъ напечатанъ безъ славянскаго текста. За восемь мѣсяцевъ послѣ изданія Перваго русскаго перевода, разошелся весь опубликованный, громадный по тѣмъ временамъ, тиражъ въ 20.000 экземпляровъ (общій тиражъ сост. болѣе 120.000 экз.), но судьба этого перевода въ русской исторіи, культурѣ и религіозной жизни была несчастлива, послѣ закрытія Россійскаго Библейскаго Общества, онъ полностью исчезъ изъ обращенія.

Переводъ Россійскаго Библейскаго Общества

Опытъ переложенія на русскій языкъ священныхъ книгъ Новаго Завѣта
Россійскаго Библейскаго Общества.

Посланіе святаго апостола Павла къ Филиппійцамъ.

Глава 1-я.

1. Павелъ и Тимоѳей, рабы Іисуса Христа, всѣмъ святымъ во Христѣ Іисусѣ, находящимся въ Филиппахъ, съ епископами и діаконами:

2. Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса Христа.

3. Благодарю Бога моего при всякомъ воспоминаніи о васъ,

4. Всегда во всякой молитвѣ моей за всѣхъ васъ принося съ радостію молитву мою,

5. За участіе ваше въ Евангеліи отъ перваго дня даже донынѣ;

6. Будучи увѣренъ и въ томъ, что Начавшій въ васъ доброе дѣло, будетъ довершать [оное] даже до дня Іисусъ-Христова.

7. Такъ и должно мнѣ мыслить о всѣхъ васъ, потому, что я имѣю васъ въ сердцѣ, во узахъ моихъ, при защищеніи и утвержденіи благовѣствованія, васъ всѣхъ, какъ соучастниковъ моихъ въ благодати.

8. Богъ мнѣ свидѣтель, что я люблю всѣхъ васъ любовію Іисуса Христа.

9. И молюсь о томъ, чтобы любовь ваша еще болѣе и болѣе возрастала въ познаніи и всякомъ чувствѣ,

10. Дабы узнавая лучшее, вы были чисты и непорочны въ день Христовъ,

11. Исполнены плодовъ праведности Іисусомъ Христомъ, въ славу и похвалу Божію.

12. Желательно мнѣ, братія, чтобъ вы знали, что обстоятельства мои послужили къ успѣху Евангелія,

13. Такъ что узы мои во Христѣ сдѣлались извѣстными цѣлой преторіи и всѣмъ прочимъ,

14. И большая часть изъ братьевъ въ Господѣ, ободрившись узами моими, начали съ большею смѣлостію безбоязненно проповѣдывать слово [Божіе].

15. Нѣкоторые, правда, проповѣдуютъ Христа съ завистію и любопрѣніемъ, но другіе съ добрымъ расположеніемъ:

16. Одни по любопрѣнію проповѣдуютъ Христа нечисто, думая увеличить тяжесть моихъ узъ;

17. А другіе изъ любви, зная, что на мнѣ лежитъ долгъ защищать благовѣствованіе.

18. Но что до того? какимъ бы образомъ Христа ни проповѣдывали, притворно, или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться.

19. Ибо знаю, что сіе послужитъ мнѣ во спасеніе вашею молитвою и содѣйствіемъ Духа Іисусъ-Христова,

20. По увѣренности и надеждѣ моей, что я ни въ чемъ посрамленъ не буду, но при совершенной смѣлости, и нынѣ, какъ и всегда, возвеличится Христосъ въ тѣлѣ моемъ, жизнію ли то, или смертію.

21. Ибо для меня жизнь Христосъ, а смерть пріобрѣтеніе.

22. Естьли же жизнь во плоти, доставляетъ плодъ моему дѣлу; то, что избрать, не знаю:

23. Затрудняетъ меня и то и другое: желаю разрѣшиться и быть со Христомъ; ибо это гораздо лучше;

24. А оставаться во плоти, нужнѣе для васъ.

25. Но то вѣрно знаю, что останусь и пребуду со всѣми вами, для вашего успѣха и радости въ вѣрѣ,

26. Дабы вы еще могли хвалиться мною о Христѣ Іисусѣ, при моемъ вторичномъ къ вамъ прибытіи.

27. Только живите достойно благовѣствованія Христова: дабы мнѣ, приду ли и увижу васъ, или и не приду, слышать о васъ, что вы стоите въ одномъ духѣ, подвизаясь единодушно за вѣру Евангельскую,

28. И не страшитесь ни въ чемъ противниковъ. Это для нихъ есть признакъ погибели, а для васъ спасенія, и сіе отъ Бога;

29. Поелику вамъ дано, относительно ко Христу, не только вѣровать въ Него, но и страдать за Него,

30. Такимъ же подвигомъ, какой вы видѣли во мнѣ, и нынѣ слышите о мнѣ.

Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0