Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 25 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ НОВАГО ЗАВѢТА

Переводъ К. П. Побѣдоносцева († 1907 г.)

Побѣдоносцевъ Константинъ Петровичъ (1827-1907), русскій государственный и церковный дѣятель, переводчикъ Новаго Завѣта. Родился въ Москвѣ въ 1827 г. По окончаніи курса въ училищѣ правовѣдѣнія (1846) поступилъ на службу въ Московскіе департаменты Сената; въ 1860-1865 гг. занималъ каѳедру гражданскаго права въ Московскомъ университетѣ; въ то же время состоялъ преподавателемъ законовѣдѣнія Вел. Кн. Николаю Александровичу, Владиміру Александровичу и будущимъ Императорамъ Александру III и св. муч. Николаю II. Въ 1865 г. К. П. Побѣдоносцевъ назначенъ членомъ консультаціи Министерства юстиціи, въ 1868 г. — сенаторомъ, въ 1872 г. — членомъ Государственнаго совѣта, въ 1880-1905 гг. — оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода. Состоялъ почетнымъ членомъ университетовъ Московскаго, Петербургскаго, св. Владиміра, Казанскаго и Юрьевскаго, а также членомъ Французской Академіи. По большинству церковныхъ и гражданскихъ вопросовъ занималъ консервативную позицію. Считая, что Сѵнодальный переводъ Библіи слишкомъ далекъ отъ языка богослужебной традиціи, Константинъ Петровичъ предпринялъ собственный переводъ Новаго Завѣта съ церковно-славянскаго языка. Переводъ этотъ опубликованъ въ Санктъ-Петербургѣ (1906).

Переводъ К. П. Побѣдоносцева

Опытъ къ усовершенствованію перевода на русскій языкъ
священныхъ книгъ Новаго Завѣта К. П. Побѣдоносцева.

Откровеніе Святаго Іоанна Богослова.

Глава 3-я.

1. И Ангелу Сардійской церкви напиши: такъ говоритъ имѣющій семь духовъ Божіихъ и семь звѣздъ: знаю твои дѣла; ты носишь имя, будто живъ, но ты мертвъ.

2. Бодрствуй и утверждай прочее близкое къ смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дѣла твои были совершенны предъ Богомъ Моимъ.

3. Помни, чтó принялъ ты и слышалъ, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, какъ тать, и ты не почуешь, въ который часъ найду на тебя.

4. Но есть у тебя въ Сардисѣ нѣсколько человѣкъ, не осквернившихъ одеждъ своихъ, и будутъ ходить со Мною въ бѣлыхъ одеждахъ, ибо они достойны.

5. Побѣждающій облечется въ бѣлыя ризы, и не изглажу имени его изъ книги жизни, и исповѣдаю имя его предъ Отцемъ Моимъ и предъ Ангелами Его.

6. Имѣющій ухо да слышитъ, чтó Духъ говоритъ церквамъ.

7. И Ангелу Филадельфійской церкви напиши: такъ глаголетъ Святый, Истинный, имѣющій ключъ Давидовъ: отворитъ — и никто не затворитъ, затворитъ — и никто не отворитъ:

8. знаю твои дѣла; вотъ, Я отворилъ предъ тобою дверь, и никто не можетъ затворить ее; ты немного имѣешь силы, и сохранилъ слово Мое, и не отрекся имени Моего.

9. Вотъ, сотворю, что сущіе отъ сатанинскаго сборища, тѣ, что говорятъ о себѣ, будто они Іудеи, но не суть таковы, а лгутъ, — сотворю, что придутъ и поклонятся предъ ногами твоими, и уразумѣютъ что Я возлюбилъ тебя.

10. И какъ ты сохранилъ слово терпѣнія Моего, то и Я сохраню тебя отъ годины искушенія, какова пріидетъ на всю вселенную, испытать живущихъ на землѣ.

11. Се, гряду скоро; держи, чтó имѣешь, да не восхититъ никто вѣнца твоего.

12. Побѣждающаго сотворю столпомъ въ храмѣ Бога Моего, и онъ уже не выйдетъ вонъ; и напишу на немъ имя Бога Моего и имя града Бога Моего, новаго Іерусалима, нисходящаго съ небесъ отъ Бога Моего, и имя Мое новое.

13. Имѣющіи ухо да слышитъ, чтó Духъ говоритъ церквамъ.

14. И Ангелу Лаодикійской церкви напиши: такъ глаголетъ Аминь, свидѣтель вѣрный и истинный, начало созданія Божія:

15. знаю твои дѣла; ты ни хладенъ, ни горячъ; о, когда бы ты былъ хладенъ, или горячъ!

16. Но какъ ты тепелъ, а не горячъ и не хладенъ, то извергну тебя изъ устъ Моихъ.

17. Ибо ты говоришь: «я богатъ, разбогатѣлъ и ни въ чемъ не имѣю нужды»; а не знаешь, что ты несчастенъ и жалокъ, и нищъ и слѣпъ и нагъ.

18. Совѣтую тебѣ купить у Меня золото, огнемъ очищенное, чтобы тебѣ обогатиться, и бѣлую одежду, чтобы одѣться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видѣть.

19. Кого Я люблю, тѣхъ обличаю и наказываю. Итакъ будь ревностенъ и покайся.

20. Се, стою у двери и стучу: если кто услышитъ голосъ Мой и отворитъ дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ, и онъ со Мною.

21. Побѣждающему дамъ сѣсть со Мною на престолѣ Моемъ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ со Отцемъ Моимъ на престолѣ Его.

22. Имѣющій ухо да слышитъ, чтó Духъ говоритъ церквамъ.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0