Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 22 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ НОВАГО ЗАВѢТА

Переводъ К. П. Побѣдоносцева († 1907 г.)

Побѣдоносцевъ Константинъ Петровичъ (1827-1907), русскій государственный и церковный дѣятель, переводчикъ Новаго Завѣта. Родился въ Москвѣ въ 1827 г. По окончаніи курса въ училищѣ правовѣдѣнія (1846) поступилъ на службу въ Московскіе департаменты Сената; въ 1860-1865 гг. занималъ каѳедру гражданскаго права въ Московскомъ университетѣ; въ то же время состоялъ преподавателемъ законовѣдѣнія Вел. Кн. Николаю Александровичу, Владиміру Александровичу и будущимъ Императорамъ Александру III и св. муч. Николаю II. Въ 1865 г. К. П. Побѣдоносцевъ назначенъ членомъ консультаціи Министерства юстиціи, въ 1868 г. — сенаторомъ, въ 1872 г. — членомъ Государственнаго совѣта, въ 1880-1905 гг. — оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода. Состоялъ почетнымъ членомъ университетовъ Московскаго, Петербургскаго, св. Владиміра, Казанскаго и Юрьевскаго, а также членомъ Французской Академіи. По большинству церковныхъ и гражданскихъ вопросовъ занималъ консервативную позицію. Считая, что Сѵнодальный переводъ Библіи слишкомъ далекъ отъ языка богослужебной традиціи, Константинъ Петровичъ предпринялъ собственный переводъ Новаго Завѣта съ церковно-славянскаго языка. Переводъ этотъ опубликованъ въ Санктъ-Петербургѣ (1906).

Переводъ К. П. Побѣдоносцева

Опытъ къ усовершенствованію перевода на русскій языкъ
священныхъ книгъ Новаго Завѣта К. П. Побѣдоносцева.

Первое посланіе Апостола Петра.

Писано приблизительно между 65 и 68 гг. по Р. Х. Писано въ то время, когда христіане въ Малой Азіи испытывали всякія клеветы и обвиненія и жили подъ угрозою гоненій. О семъ упоминается въ посланіи (I, 6, 7; II, 12; III, 14; IV, 12-19), а изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что съ 64 г. при Неронѣ началось и распространилось по всей Азіи страшное гоненіе на христіанъ. Цѣль посланія — ободрить вѣрующихъ въ виду угрожающей опасности и дать наставленія и совѣты, какъ должны держать и вести себя христіане въ такое время.

Глава 1-я.

1. Петръ, Апостолъ Іисуса Христа, — пришельцамъ, разсѣяннымъ въ Понтѣ, Галатіи, Каппадокіи, Асіи и Виѳиніи, избраннымъ

2. предвѣдѣніемъ Бога Отца, въ освященіи отъ Духа, къ послушанію, къ очищенію кропленіемъ Крови Іисусъ Христовой. Благодать вамъ и миръ да умножится.

Христіанское упованіе спасенія.

3. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, по великой Своей милости возродившій насъ, воскресеніемъ Іисусъ Христовымъ изъ мертвыхъ, къ новой жизни,

4. съ надеждою наслѣдства нетлѣннаго, чистаго, неувядаемаго, хранящагося на небесахъ для васъ, —

5. силою Божіей соблюдаемыхъ чрезъ вѣру ко спасенію, готовому открыться въ послѣднее время.

6. О семъ возрадуйтесь, хотя поскорбѣли вы теперь немного (если нужно было) отъ разныхъ искушеній,

7. чтобъ испытанная вѣра ваша, драгоцѣннѣе гибнущаго, хотя и огнемъ испытуемаго золота, стяжала похвалу и честь и славу въ явленіе Іисуса Христа.

8. Хотя и не видѣли вы Его, любите Его, и нынѣ, не видя, вѣруете въ Него, и радуетесь неизреченною и преславною радостью,

9. достигая, въ конецъ вѣры вашей, спасенія душъ вашихъ.

10. Сего-то спасенія искали о немъ разумѣвали пророки, когда предвѣщали благодать, уготованную вамъ,

11. и изыскивали, на которое и на какое время указывалъ сущій въ нихъ Духъ Христовъ, когда предвозвѣщалъ Христовы страданія и послѣдующую за ними славу.

12. Имъ открыто было, что не для себя, но для васъ были они они служителями истины, которая нынѣ проповѣдана вамъ тѣми, кои принесли вамъ благовѣстіе отъ Духа Святаго, посланнаго съ небеси; а въ тайну сію и Ангелы желаютъ приникнуть.

Святость жизни христіанской.

13. Итакъ, возлюбленные, препоясавъ чресла ума вашего (собравъ во едино помышленія ваши), трезвеннымъ духомъ, совершенно уповайте на сходящую на васъ благодать въ откровеніи Іисусъ Христовомъ.

14. Какъ послушныя дѣти, не сообразуйтесь съ прежними похотями, бывшими въ невѣдѣніи вашемъ,

15. но, по образу призвавшаго васъ Святаго, сами будьте святы во всемъ житіи вашемъ,

16. какъ написано: «святи бýдите, яко Азъ святъ есмь» (Лев. 11).

17. И если зовете Отцемъ Того, Кто нелицепріятно судитъ каждаго по дѣламъ, то со страхомъ проводите время здѣшняго жительства вашего.

18. Знаете, что не тлѣннымъ золотомъ или серебромъ искуплены вы отъ суетнаго житейскаго обычая, преданнаго вамъ отъ отцовъ,

19. но драгоцѣнною Кровію, Кровію Христа, какъ агнца непорочнаго и пречистаго.

20. Предувѣдѣнъ былъ Онъ прежде созданія міра, но въ послѣднія времена сіи явился васъ ради,

21. увѣровавшихъ чрезъ Него въ Бога, воздвигшаго Его изъ мертвыхъ: и далъ Ему славу, да будетъ въ Богѣ вѣра ваша и упованіе ваше.

Братская любовь.

22. Нынѣ, въ послушаніи истинѣ, очистивъ души ваши къ нелицемѣрному братолюбію, любите другъ друга усердно, отъ чистаго сердца,

23. какъ возрожденные не отъ тлѣннаго сѣмени, но отъ нетлѣннаго, словомъ Бога живаго и пребывающаго во вѣки.

24. «Всякая плоть — какъ трава, и всякое слово человѣческое — какъ цвѣтъ на травѣ: засохла трава, и цвѣтъ ея опалъ.

25. Но слово Господне пребываетъ во вѣки» (Псал. 101). Сіе и есть слово благовѣстія, вамъ проповѣданнаго.

Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0