Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 18 февраля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 5.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ НОВАГО ЗАВѢТА

Переводъ В. А. Жуковскаго († 1852 г.)

Василій Андреевичъ Жуковскій (29 января 1783 — 12 апрѣля 1852), знаменитый русскій поэтъ, воспитатель Наслѣдника престола Цесаревича Александра Николаевича (буд. Императора Александра II), авторъ словъ Русскаго народнаго гимна «Боже, Царя храни!». Будучи убѣжденнымъ, искреннимъ христіаниномъ, Жуковскій написалъ немало произведеній на религіозныя темы, въ т. ч. и на библейскія («Повѣсть объ Іосифѣ Прекрасномъ», «Египетская тьма», «Смерть Іисуса», «Изъ Апокалипсиса», «Библія»). Кромѣ того, въ періодъ своего пребыванія за границей въ 1840-хъ годахъ В. А. Жуковскій сдѣлалъ переводъ Новаго Завѣта, по языку и стилю болѣе славянизированный, чѣмъ переводъ Россійскаго Библейскаго общества 1816-1821 гг., «дабы не отступать безъ особой нужды отъ выраженій славянской рѣчи, и не вульгализировать текстъ, освященный церковнымъ употребленіемъ и незамѣнимый по своей силѣ и выразительности...». Переводъ Жуковскаго былъ опубликованъ въ Берлинѣ въ 1895 г.; въ Россіи же онъ увидѣлъ свѣтъ лишь въ выдержкахъ («Новый Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа» въ переводѣ В. А. Жуковскаго. «Странникъ», 1902, т. 1, ч. 2, с. 621-635) съ указаніемъ, что переводъ сдѣланъ съ церковно-славянскаго текста.

Переводъ В. А. Жуковскаго

Опытъ переложенія на русскій языкъ Священныхъ Книгъ Новаго Завѣта
В. А. Жуковскаго (съ церковно-славянскаго).

Соборное посланіе святаго апостола Іуды.

Глава 1-я.

2. Милость и миръ и любовь да умножатся между вами!

3. Возлюбленные, вознамѣрясь писать вамъ о нашемъ общемъ спасеніи, почелъ я за нужное написать вамъ, чтобы вы подвизались за вѣру, однажды святымъ преданную.

4. Ибо пришли нѣкоторые человѣки, изкони предназначенные на сіе осужденіе, нечестивые, Бога нашего благодать оскверняющіе распутствомъ и отрицающіеся Господа нашего Іисуса Христа, единаго Владыки Бога.

5. Но я желаю вамъ напомнить, хотя вамъ то уже извѣстно, что Господь, изведши народъ изъ земли Египетской, невѣровавшихъ погубилъ напослѣдокъ.

6. И Ангеловъ, не сохранившихъ своего достоинства, но оставившихъ свое жилище, на судъ великого дня сохранилъ въ узахъ вѣчныхъ во мракѣ.

7. Какъ Содомъ и Гоморра и ихъ окрестные грады, подобнымъ образомъ блудодѣйствовавшіе и за иною ходившіе плотію, въ примѣръ поставлены и казни вѣчнаго огня подверглись,

8. Такъ будетъ и съ сими сновидцами, плоть оскверняющими, отвергающими власти, величіе оскорбляющими.

9. Михаилъ Архангелъ, съ дьяволомъ препираясь надъ тѣломъ Моисеевымъ, не смѣлъ произнести осужденія хульнаго; онъ сказалъ: да накажетъ тебя Господь.

10. А сіи злословятъ то, чего не знаютъ; тому же, что знаютъ естественно, какъ животные безсловесныя, предаютъ себя на пагубу.

11. Горе имъ: идутъ путемъ Каиновымъ, подверглись ради мзды заблужденію Валаамову и въ упорствѣ Кореевѣ погибли (Быт. IV, 7; Числ. XXII, 22; XVI, 31).

12. Они осквернители вашихъ вечерей любви, съ вами пиршествующіе, безъ страха себя насыщая: облакá безводныя, вѣтромъ носимыя, осеннія деревá безплодныя, дважды умершія и съ корнемъ исторгнутыя;

13. Вóлны свирѣпыя моря, изпѣняющія стыдъ свой, звѣзды блуждающія, имъ же глубина тмы уготована въ вѣчности.

14. О нихъ же пророчествовалъ и Энохъ, седмый отъ Адама, говоря: придетъ Господь съ тысячами Святыхъ Своихъ (Ангеловъ)

15. Сотворить судъ надъ всѣми и всѣхъ нечестивыхъ изобличить въ дѣлахъ нечестивыхъ, какія нечестія они совершали, и во всѣхъ хуленіяхъ на Него, произнесенныхъ грѣшниками нечестивыми.

16. Они роптатели, укорители, порочные, повинующіеся вожделѣніямъ, нечестиво и беззаконно и гордо говорятъ ихъ уста, и оказываютъ лицепріятіе ради корысти.

17. Но вы, возлюбленные, помните словá, прежде реченныя Апостолами Господа нашего Іисуса Христа:

18. Они говорили вамъ, что въ послѣднее время будутъ ругатели, поступающіе нечестиво по своимъ вожделѣніямъ.

19. Сіи суть люди, себя отдѣляющіе отъ единства вѣры, они душевные безъ духа.

20. Вы же, возлюбленные, назидая себя вашею святою вѣрою и Духомъ Святымъ моляся,

21. Сами себя въ любви Божіей сохраняйте, ожидая милости Господа нашего Іисуса Христа въ жизнь вѣчную.

22. Къ однимъ будьте милостивы;

23. Другихъ же спасайте со страхомъ, изъ огня исторгая ихъ; со страхомъ обличайте, гнушаясь и одеждою, оскверненною отъ плоти.

24. Могущему же васъ сохранить безъ грѣха и безъ скверны и поставить непорочными въ радости предъ славою Своею,

25. Единому премудрому Богу и Спасителю нашему Іисусомъ Христомъ Господомъ нашимъ, слава и величіе, держава и власть прежде всѣхъ вѣковъ и нынѣ и во всѣ вѣки. Аминь.

Источникъ: Новый Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа. / Пер. В. А. Жуковскаго. — Берлинъ: Тип. П. Станкевича, 1895. — С. 404-406.

/ Къ оглавленію /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0