Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ НОВАГО ЗАВѢТА

Переводъ В. А. Жуковскаго († 1852 г.)

Василій Андреевичъ Жуковскій (29 января 1783 — 12 апрѣля 1852), знаменитый русскій поэтъ, воспитатель Наслѣдника престола Цесаревича Александра Николаевича (буд. Императора Александра II), авторъ словъ Русскаго народнаго гимна «Боже, Царя храни!». Будучи убѣжденнымъ, искреннимъ христіаниномъ, Жуковскій написалъ немало произведеній на религіозныя темы, въ т. ч. и на библейскія («Повѣсть объ Іосифѣ Прекрасномъ», «Египетская тьма», «Смерть Іисуса», «Изъ Апокалипсиса», «Библія»). Кромѣ того, въ періодъ своего пребыванія за границей въ 1840-хъ годахъ В. А. Жуковскій сдѣлалъ переводъ Новаго Завѣта, по языку и стилю болѣе славянизированный, чѣмъ переводъ Россійскаго Библейскаго общества 1816-1821 гг., «дабы не отступать безъ особой нужды отъ выраженій славянской рѣчи, и не вульгализировать текстъ, освященный церковнымъ употребленіемъ и незамѣнимый по своей силѣ и выразительности...». Переводъ Жуковскаго былъ опубликованъ въ Берлинѣ въ 1895 г.; въ Россіи же онъ увидѣлъ свѣтъ лишь въ выдержкахъ («Новый Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа» въ переводѣ В. А. Жуковскаго. «Странникъ», 1902, т. 1, ч. 2, с. 621-635) съ указаніемъ, что переводъ сдѣланъ съ церковно-славянскаго текста.

Переводъ В. А. Жуковскаго

Опытъ переложенія на русскій языкъ Священныхъ Книгъ Новаго Завѣта
В. А. Жуковскаго (съ церковно-славянскаго).

Соборное посланіе святаго апостола Іакова.

Глава 5-я.

Укоризна богатымъ, ободреніе бѣднымъ.

2. Богатство ваше сгнило, и моль истребила ваши одежды;

3. Ваше злато и сребро покрылось ржавчиною, и ржа ихъ будетъ на васъ свидетельство, и съѣстъ вашу плоть, какъ пламень: (вотъ какія) вы собрали сокровища на послѣдніе дни.

4. Плата воздѣлавшимъ поля ваши, вами удержанная, вопіетъ, и вопли жнецовъ вашихъ возходятъ въ слухъ Господа Саваоѳа.

5. Веселилися вы на землѣ и наслаждались; упитали вы сердца свои, какъ бы на день закланія.

6. Осудили вы и убили Праведнаго, вамъ же Онъ не противился.

7. Вы же, братія, пребывайте въ терпѣніи до пришествія Господня. Земледѣлецъ ждетъ богатаго плода отъ земли и терпитъ, пока не получитъ дождя ранняго и поздняго.

8. Терпи́те и вы и укрѣпляйте сердца свои, понеже пришествіе Господне приближается.

9. Не сѣтуйте другъ на друга, братія, да не будете осуждены: Судія же стоитъ предъ дверями.

10. Въ образецъ злостраданій и терпѣнія примите, братія, пророковъ, глаголавшихъ именемъ Господнимъ.

11. Мы чтимъ блаженными претерпѣвшихъ. Вы слышали о терпѣніи Іова, и конецъ Господень вы видѣли. Господь многомилостивъ и благъ.

Наставленія братіямъ.

12. Прежде всего, братія, не клянитесь: ни небомъ, ни землею, ни иною какою клятвою; но да будетъ ваше — да, да, и ваше — нѣтъ, нѣтъ. Дабы не ввергнуться вамъ въ лицемѣріе.

13. Злостраждущій пускай творитъ молитву; веселый душею пускай воспѣваетъ псалмы.

14. Кто боленъ, пускай призоветъ пресвитеровъ церкви, да сотворятъ надъ нимъ молитву, помазавъ его елеемъ во имя Господне.

15. И молитва вѣры спасетъ болящаго, и Господь его воздвигнетъ; и, если грѣхи сотворилъ, простятся ему.

16. Исповѣдайте грѣхи свои другъ передъ другомъ и молитесь другъ за друга, да изцѣлитесь: многосильна молитва праведнаго, когда она усердна.

17. Илія былъ человѣкъ, вамъ подобный, но помолился молитвою, да не будетъ дождя, и три года и шесть мѣсяцевъ не была земля одождяема.

18. И снова помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плоды свои (3 Цар. 18, 42. 45).

19. Братія, если кто изъ васъ совратился съ пути истины, и если кто обратитъ его,

20. Тотъ знай, что обратившій грѣшника на путь, имъ покинутый, спасетъ душу отъ смерти и многіе грѣхи покроетъ.

Источникъ: Новый Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа. / Пер. В. А. Жуковскаго. — Берлинъ: Тип. П. Станкевича, 1895. — С. 375-376.

Назадъ / Къ оглавленію


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0