Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ СЪ МАСОРЕТСКАГО

Переводъ архим. Макарія (Глухарева) († 1847 г.).

Архимандритъ Макарій (въ мірѣ Мих. Яковл. Глухаревъ) (1792-1847) — знаменитый православный подвижникъ и Алтайскій миссіонеръ (1830-1846). — Къ ученымъ трудамъ архим. Макарія относятся его переводы съ масоретскаго текста на русскій языкъ всѣхъ библейскихъ книгъ (кромѣ Псалтири), помѣщенные въ «Православномъ Обозрѣніи» за 1860-1867 гг. и изданные отдѣльно.— Архим. Макарій задумалъ сдѣлать переводъ всей Библіи на русскій языкъ еще будучи студентомъ академіи, и не разставался съ этимъ трудомъ до конца жизни. По окончаніи перевода, онъ входилъ съ особымъ представленіемъ въ Свят. Синодъ объ изданіи на русскомъ языкѣ Библіи-Полиглотты, но не получилъ на это разрѣшенія. Уже въ концѣ жизни, отправляясь въ Іерусалимъ, о. Макарій намѣревался ѣхать чрезъ Германію, чтобы въ Лейнцигѣ напечатать свой переводъ Библіи. Но, «уже держа въ рукѣ посохъ паломника», скончался 18 мая 1847 г., на 56-мъ году жизни. — Что касается качествъ перевода архим. Макарія, то, по замѣчанію архіеп. Филарета Черниговскаго, «онъ вѣренъ еврейскому тексту и языкъ его чистый и приличный предмету». На него оказалъ вліяніе переводъ прот. Герасима Павскаго, за которымъ онъ слѣдовалъ, впрочемъ, по собственному свидѣтельству «какъ ученикъ, а не какъ невольникъ».

Переводъ архимандрита Макарія (Глухарева)

Опытъ переложенiя на русскiй языкъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта
архим. Макарiя Глухарева (съ еврейскаго текста).

Бытіе.

Глава 49-я.

1. Наконецъ Іаковъ призвалъ сыновъ своихъ и сказалъ:


Соберитесь, и я возвѣщу вамъ,
Что случится съ вами въ грядущіе дни.
2. Сойдитесь, и послушайте, сыны Іакова,
Послушайте Израиля, отца вашего.

3. Рувимъ! ты мой первенецъ,
Крѣпость моя, и начатокъ силы моей,
Верхъ достоинства, и верхъ могущества.
4. Но ты бушевалъ, какъ вода, — не будешь высшимъ;
Ибо ты взошелъ на ложе отца твоего;
Тогда осквернилъ ты постелю мою,
На которую взошелъ.

5. Симеонъ и Левій братья;
Орудія жестокости мечи ихъ.
6. Въ тайну ихъ да не внидетъ душа моя,
И къ сонмищу ихъ да не пріобщится слава моя.
Ибо они во гнѣвѣ своемъ избили мужей;
И въ своевольствѣ своемъ перерѣзали жилы тельцевъ.
7. Проклятъ гнѣвъ ихъ, ибо жестокъ;
И ярость ихъ, ибо свирѣпа;
Раздѣлю ихъ во Іаковѣ,
И разсѣю ихъ во Израилѣ.

8. Іуда! тебя восхвалятъ братія твои.
Рука твоя на хребтѣ враговъ твоихъ.
Поклонятся тебѣ сыны отца твоего.
9. Іуда юный левъ.
Ты идешь съ ловитвы, сынъ мой.
Онъ преклонился, возлегъ,
Какъ левъ, и какъ львица.
Кто возбудитъ его?
10. Не отнимется скипетръ отъ Іуды,
И законоположникъ отъ чреслъ его,
Пока не придетъ Примиритель,
И Ему покорность народовъ.
11. Онъ привязываетъ къ виноградной лозѣ осленка своего,
Омываетъ виномъ одежду свою,
И кровію гроздовъ одѣяніе свое.
12. Очи его красны отъ вина,
И зубы его бѣлы отъ молока.

13. Завулонъ при берегахъ моря жить будетъ,
И при берегахъ, гдѣ корабли.
И прострется до Сидона.

14. Иссахаръ оселъ крѣпкій,
Лежащій между протоками водъ.
15. Онъ видитъ, что покоище хорошо,
И что земля пріятна;
И преклоняетъ рамена свои для ношенія бременъ,
И работаетъ, чтобы платить дань.

16. Данъ будетъ судить народъ свой,
Подобно другимъ колѣнамъ Израилевымъ.
17. Данъ будетъ змѣй на пути,
Аспидъ на дорогѣ,
Уязвитъ ногу коня,
И всадникъ упадетъ назадъ.
18. Твоего спасенія жду я, Іегова!

19. Гадъ, толпа нападетъ на него,
Но онъ отразитъ ее,

20. Отъ Ассира лучшій хлѣбъ;
и онъ будетъ доставлять яства царскія.

21. Нефѳалимъ терпентинъ вѣтвистый,
Распускающій прекрасныя вѣтви.

22. Іосифъ отрасль плодоноснаго древа,
Отрасль плодоноснаго древа надъ источникомъ;
Вѣтви его простираются черезъ стѣну.
23. Огорчаютъ его, стрѣляютъ въ него,
Враждуютъ на него стрѣльцы.
24. Но твердъ останется лукъ его.
Отъ крѣпкаго Бога Іаковлева, —
Оттолѣ пастырь онъ, камень Израиля,
25. Отъ Бога отца твоего, Который и помогаетъ тебѣ,
И отъ Всемогущаго, Который и благословляетъ тебя
Благословеніями небесъ свыше,
Благословеніями бездны, лежащія долу,
Благословеніями сосцевъ и утробы.
26. Благословенія отца твоего превышаютъ благословенія горъ древнихъ
И пріятности холмовъ вѣчныхъ.
Да пріидутъ онѣ на главу Іосифа
И на чело избраннаго между братьями своими!

27. Веніаминъ хищный волкъ,
Утромъ будетъ ѣсть ловитву,
И вечеромъ будетъ дѣлить добычу.

28. Вотъ всѣ двѣнадцать колѣнъ Израильскихъ, и вотъ что сказалъ имъ отецъ ихъ; и благословилъ ихъ, и далъ имъ каждому свое благословеніе.

29. Потомъ далъ имъ приказаніе, и сказалъ имъ: я отхожу къ народу своему; похороните меня съ отцами моими въ пещерѣ, которая на полѣ Ефрона Хеттеянина;

30. въ пещерѣ, которая на полѣ, Махпела, что противъ Мамре, въ землѣ Ханаанской, которое поле Авраамъ купилъ у Ефрона Хеттеянина въ собственность для погребенія.

31. Тамъ похоронили Авраама и жену его Сарру; тамъ похоронили Исаака и жену его Реввеку; тамъ похоронилъ я Лію.

32. Это поле съ пещерою, которая на немъ, куплено у сыновъ Хеттеевыхъ.

33. Окончивъ сіе завѣщаніе сынамъ своимъ, Іаковъ положилъ ноги свои на одръ, и испустилъ духъ, и присоединился къ народу своему.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ

Другіе переводы книги Бытія

Синодальный
  • Русскій синодальный переводъ
  • Съ масоретскаго текста
  • Переводъ митр. Филарета Дроздова


  • Наверхъ / Къ титульной страницѣ

    0