Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ СЪ ГРЕЧЕСКАГО LXX

Порфирій (Успенскій) еп. Чигиринскій († 1885 г.)

Порфирій (Константинъ Александровичъ Успенскій), епископъ Чигиринскій (1804–1885), — русскій востоковѣдъ, византологъ, путешественникъ, переводчикъ Библіи. Родился въ Костромѣ въ семьѣ псаломщика. Окончилъ С.-Петербургскую Духовную Академію (1829). На послѣднемъ курсѣ принялъ монашество и былъ опредѣленъ законоучителемъ во 2-й Кадетскій корпусъ. Въ 1830 ему была присуждена степень магистра, а въ 1831 П. сталъ преподавать въ Ришельевскомъ лицеѣ (Одесса). Въ 1834 въ санѣ архимандрита П. назначается настоятелемъ одесскаго Успенскаго монастыря. Съ 1838 по 1841 — профессоръ богословія въ Ришельевскомъ лицеѣ, съ 1839 — ректоръ Херсонской Духовной Семинаріи въ Одессѣ. Одновременно онъ работалъ въ Одесскомъ попечительскомъ комитетѣ по тюрьмамъ и по порученію архіеп. Гавріила инспектировалъ духовныя училища, нѣкоторое время служилъ настоятелемъ посольской церкви въ Вѣнѣ. Въ 1843 по рѣшенію Святѣйшаго Синода П. начинаетъ длительныя экспедиціи по странамъ Востока. далѣе>>

Переводъ еп. Порфирія (Успенскаго)

Опытъ переложенiя на русскiй языкъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта
еп. Порфирія Успенскаго (съ греческаго текста LXX).

Пѣснь Пѣсней.

Глава 4-я.

1. Вотъ ты прекрасна, ближняя моя, вотъ ты прекрасна. Очи твои голубиныя не закрыты молчальникомъ твоимъ [1]. Косицы твои, какъ стада козочекъ, кои видны на Галаадѣ.

2. Зубы твои, какъ стада остриженныхъ овецъ, восходящихъ отъ источника, кои всѣ съ двумя ягнятами, и нѣтъ между ними неплодной.

3. Губы твои, какъ красная лента, и уста твои красивы. Щеки твои, какъ кора гранатоваго яблока [2], у краевъ молчальника твоего.

4. Шея твоя, какъ башня Давида, построенная въ Ѳалфіоѳѣ [3]. Тысяча щитовъ виситъ въ ней, всякія оружія храбрыхъ.

5. Двѣ груди твои, какъ два молоденькіе близнеца серны, пасущіеся между лиліями.

6. Пока день дышетъ и лягутъ тѣни, пойду я одинъ на гору, гдѣ смѵрна, и на холмъ, гдѣ ливанъ [4],

7. Вся ты прекрасна, ближняя моя, и нѣтъ недостатка въ тебѣ.

8. Гряди съ Ливана [5], невѣста, гряди съ Ливана. Иди и переходи съ начальнаго мѣста вѣры — съ вершины Санира и Аермона [6], отъ львиныхъ логовищъ, съ барсовыхъ горъ.

9. Очаровала ты сердце наше, невѣста, очаровала ты сердце наше однимъ глазомъ твоимъ, однимъ украшеніемъ ожерельевъ твоихъ.

10. Какъ похорошѣли груди твои, сестра моя невѣста! Какъ похорошѣли груди твои! Лучше вина! И благоуханіе одеждъ твоихъ лучше всѣхъ благовоній.

11. Сотъ каплетъ изъ устъ твоихъ, невѣста: медъ и молоко подъ языкомъ твоимъ, и благоуханіе одеждъ твоихъ, какъ благоуханіе ливана.

12. Садъ запертый — сестра моя невѣста, садъ запертый, источникъ запечатанный.

13. Прогулки твои — въ саду гранатовомъ, гдѣ дерева съ плодами въ скорлупѣ, киперы съ нардомъ,

14. Нардъ и шафранъ, сахарный тростникъ и корица со всѣми деревами Ливана, смѵрна и алой со всѣми первыми благовоніями,

15. Влага для садовъ — колодезь съ водою живою и текущею съ Ливана.

16. Унесись вѣтеръ сѣверный, и принесись южный, повѣй на садъ мой, и да струятся благовонія мои.

Невѣста проситъ отца о томъ, чтобы женихъ сошелъ въ садъ.

Пусть сойдетъ братъ мой въ садъ свой, и пусть вкушаетъ плоды его, что въ скорлупѣ.

Примѣчанія:
[1] Подъ молчальникомъ разумѣй кусокъ матеріи, которымъ женщины въ Египтѣ и южной Палестинѣ, на улицахъ, занавѣшиваютъ ротъ свой въ знакъ молчанія, но такъ, что глаза и щеки ихъ открыты. Этотъ кусокъ прикрѣпляется къ металлическому цилиндрику, привязанному къ головѣ.
[2] Эта кора всегда бываетъ алая.
[3] Божье деревцо, по новогречески λιβανόδενδρο.
[4] Примѣчаніе на полѣ: [Для вѣшанія орудій (Макарій)].
[5] Примѣчаніе на полѣ: [Съ вершины Амана (Макарій)].
[6] Это — одна и таже гора на югѣ отъ Дамаска, имѣющая два названія, хананео-финикійское — Саниръ, и туземное — Аэрмонъ (Втор. 3, 9), нынѣ Джебель-Шехъ. Она названа начальнымъ мѣстомъ вѣры, потому что вокругъ ея, по сказанію первой книги Эноха, задолго до потопа, жили сыны Божіи, вѣрующіе и святые. Но во дни патріарха Іареда, когда размножились сыны человѣческіе и родились у нихъ красивыя дочери, полюбили ихъ такъ называемые егригоры (бодрствующіе) и поклялисъ сочетаться съ ними. Взаимная клятва ихъ происходила на вершинѣ Аермона. Послѣ сочетанія съ этими дѣвицами егригоры развратили и святыхъ, такъ что всюду распространилось нечестіе: ἐπλάνησαν τοὺς ἁγίους, ϰαὶ ἐγένετο ἀσέβεια πολλὴ ἐπὶ τῆς γῆς… (Thesaurus temporum. Lugduni Batavorum, 1606).

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Иные переводы книги Пѣсни пѣсней

Синодальный
  • Русскій синодальный переводъ
  • Съ масоретскаго текста
  • Переводъ архим. Макарія Глухарева
  • Переводъ проф. Д. А. Хвольсона
  • Съ греческаго текста LXX
  • Переводъ проф. П. А. Юнгерова


  • Наверхъ / Къ титульной страницѣ

    0