Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 18.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ СЪ ГРЕЧЕСКАГО LXX

Переводъ прот. Александра Сергіевскаго († 1877 г.).

Протоіерей Александръ Алексѣевичъ Сергіевскій (ок. 1802–1877), учитель греческаго языка и инспекторъ Коломенскаго Духовнаго училища (1828), настоятель моск. Воскресенской церкви на Семеновскомъ кладбищѣ (1844); отецъ протопресвит. Николая Сергіевскаго (1827–1892), магистра С.-Петерб. Дух. Академіи, профессора богословія въ Московскомъ унив. Прот. А. Сергіевскій перевелъ съ греческаго неканоническія книги Ветхаго Завѣта: Товитъ, Іудиѳь, Премудрость Соломона, Книгу премудрости Іисуса сына Сирахова, Варухъ, Вторую Ездры и Три книги Маккавейскія. Переводъ былъ опубликованъ въ журналѣ «Православное Обозрѣніе» за 1862-1869 гг. и изданъ отдѣльными выпусками.

Переводъ протоіерея Александра Сергіевскаго

Опытъ переложенія на русскій языкъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта
свящ. А. А. Сергіевскаго (съ греческаго текста LXX).

Товитъ.

Глава 4-я.

1. Въ тотъ день Товитъ вспомнилъ о серебрѣ, которое далъ на сохраненіе Гаваилу въ Рагахъ Мидійскихъ,

2. и сказалъ самъ себѣ: я просилъ себѣ смерти, что же не позову сына моего Товію, чтобы объявить ему объ этомъ, прожде нежели умру?

3. И призвавъ его сказалъ: сынъ мой, когда я умру, похорони меня, и не презри матери твоей: почитай ее во всѣ дни жизни твоей, и дѣлай угодное ей, и не оскорбляй ее.

4. Помни, сынъ мой, что она много скорбей приняла за тебя во чревѣ. Когда она умретъ, похорони ее подлѣ меня въ одномъ гробѣ.

5. Сынъ мой, во всѣ дни помни Господа Бога нашего, и не желай грѣшить и преступать заповѣди Его. Во всѣ дни жизни твоей дѣлай правду, и не ходи путями неправды.

6. Ибо если ты будешь творить истину, то будетъ успѣхъ въ дѣлахъ твоихъ, какъ у всѣхъ творящихъ правду.

7. Отъ имѣнія твоего подавай милостыню, и да не завидуетъ твой глазъ, когда будешь творить милостыню. Не отвращай лица твоего отъ всякаго нищаго, и отъ тебя не отвратится лице Божіе.

8. Когда у тебя есть много, твори изъ того милостыню, а если будетъ у тебя немного, не бойся творить милостыню и помалу.

9. Ибо ты запасаешь себѣ богатое сокровище на день нужды:

10. поелику милостыня избавляетъ отъ смерти, и не попускаетъ сойти во тьму.

11. Милостыня есть богатый даръ для всѣхъ, которые творятъ оную предъ Вышнимъ.

12. Сынъ мой, тщательно храни себя отъ всякаго блуда, и во-первыхъ возьми себѣ жену отъ племени отцовъ твоихъ: но не бери жены чуждой, которая не отъ колѣна отца твоего. Ибо мы сыны пророковъ. Ной, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ — отцы наши отъ вѣка. Помни, сынъ мой, что всѣ они взяли женъ отъ братьевъ своихъ, и были благословенны въ дѣтяхъ своихъ, и сѣмя ихъ наслѣдуетъ землю.

13. Итакъ, сынъ мой, люби братьевъ твоихъ, и не превозносись сердцемъ предъ братьями твоими, и предъ сынами и дочерьми народа твоего, чтобъ взять тебѣ отъ нихъ жену: потому что съ гордостію соединена гибель и великое неустройство, а въ непотребствѣ оскудѣніе и даже разореніе: непотребство есть мать голода.

14. Плата всякаго человѣка, который будетъ работать у тебя, да не переночуетъ у тебя, но отдавай ему тотчасъ: и ты, если будешь служить Богу, воздастся тебѣ. Сынъ мой, будь внимателенъ къ себѣ во всѣхъ дѣлахъ твоихъ и будь благоразуменъ во всемъ поведеніи твоемъ.

15. Чѣмъ ты самъ гнушаешься, того никому не дѣлай. Вина допьяна не пей, и да не ходитъ съ тобою пьянство въ пути твоемъ.

16. Давай алчущему отъ хлѣба твоего и нагимъ отъ одеждъ твоихъ: отъ всего, въ чемъ у тебя избытокъ, твори милостыню, и да не завидуетъ глазъ твой, когда будешь творить милостыню.

17. Раздавай хлѣбы твои при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ.

18. У всякаго благоразумнаго проси совѣта и не пренебрегай совѣтомъ полезнымъ.

19. Благословляй Господа Бога во всякое время, и проси у Него, чтобы пути твои были правы и всѣ дѣла и намѣренія твои удачны. Ибо ни одинъ народъ не властенъ въ желаніяхъ, но Самъ Господь ниспосылаетъ все благое, и кого хочетъ уничижаетъ по Своей волѣ. Итакъ, сынъ мой, помни мои заповѣди, и да не изгладятся онѣ изъ сердца твоего.

20. Теперь я открою тебѣ, что я отдалъ десять талантовъ серебра на сохраненіе Гаваилу, сыну Гавріеву въ Рагахъ Мидійскихъ.

21. Не бойся, сынъ мой, что мы обѣдняли. Будетъ у тебя много, если будешь бояться Господа, и удаляясь отъ всякаго грѣха, будешь дѣлать угодное предъ Нимъ.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0