Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ПЕРЕВОДЫ СЪ ГРЕЧЕСКАГО LXX

Агаѳангелъ (Соловьевъ), архіеп. Волынскій и Житомирскій († 1876 г.)

Агаѳангелъ (Алексѣй Ѳедоровичъ Соловьевъ), архіеп. Волынскій и Житомирскій (1812-1876), русскій православный гебраистъ, переводчикъ Библіи. Родился въ семьѣ священника близъ Шуи. Окончилъ Владимірскую Духовную Семинарію и Московскую Духовную Академію (1836), гдѣ былъ оставленъ преподавателемъ. Монашество принялъ еще въ студенческіе годы (1835). Былъ ректоромъ семинарій (въ Харьковѣ и Костромѣ). Въ 1854 г. назначенъ ректоромъ Казанской Духовной Академіи, а въ 1857 хиротонисанъ во еп. Ревельскаго. Съ 1860 — еп. Вятскій, съ 1866 — еп. Житомирскій, съ 1868 — архіеп. Волынскій. Въ 1841 г., будучи іеромонахомъ-инспекторомъ МДА, Агаѳангелъ обратился къ тремъ митрополитамъ, членамъ Святѣйшаго Синода, съ анонимнымъ доносомъ на законоучителя, проф. СПбДА прот. Герасима Петровича Павскаго, котораго обвинилъ въ томъ, что его литографированный переводъ Библіи, выполненный для классныхъ занятій со студентами, отличается «умолчаніемъ имени Іисуса Христа въ пророчествахъ» и потому представляетъ собой «злорѣчіе древняго змія», послѣ чего Павскій былъ привлеченъ къ отвѣту. Онъ перевелъ съ греч. языка на рус. языкъ Книгу Премудрости Іисуса, сына Сирахова (СПб., 1859) и съ евр. языка Книгу Іова (Вятка, 1860), снабдивъ свои переводы краткими комментаріями. Основалъ и редактировалъ казанскій академическій журналъ «Православный собесѣдникъ». Погребенъ въ житомирскомъ Преображенскомъ соборѣ.

Переводъ архіеп. Агаѳангела (Соловьева)

Опытъ переложенiя на русскiй языкъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта
архіеп. Агаѳангела Соловьева (съ греческаго текста LXX).

Книга Премудрости Іисуса, сына Сирахова.

Глава 7-я.

1. Не дѣлай зла, и тебя не постигнетъ зло.

2. Уклоняйся отъ неправды, и неправда удалится отъ тебя.

3. Сынъ мой! не сѣй на браздахъ неправды, — и ты не пожнешъ ея седмерицею.

4. Не проси у Господа власти, и у царя почетнаго мѣста.

5. Не хвались предъ Господомъ своею невинностію, и предъ царемъ своею мудростію.

6. Не желай быть судьею, если не можешь искоренить неправды, чтобы не устрашиться лица сильнаго и не положить соблазна своей правотѣ.

7. Не грѣши противъ черни, но и не унижайся предъ народомъ.

8. Не запутывайся до двухъ разъ въ грѣхѣ: ибо и за одинъ разъ не останешься безнаказанъ.

9. Не говори: «на множество даровъ моихъ воззритъ, и когда принесу Богу вышнему, пріиметъ».

10. Не малодушествуй въ молитвѣ своей, и не забывай подавать милостыню.

11. Не насмѣхайся надъ человѣкомъ, находящимся въ горести души: ибо есть Смиряющій и Возвышающій.

12. Не паши лжи на братѣ своемъ, и не дѣлай ничего подобнаго другу.

13. Не желай лгать никакою ложью: ибо частое употребленіе ея не на благо.

14. Не будь болтливъ въ обществѣ старшихъ, и не повторяй словъ въ просьбѣ своей.

15. Не гнушайся трудною работою и земледѣліемъ, созданнымъ Вышнимъ.

16. Не пріобщайся къ обществу грѣшниковъ.

17. Смиряй очень свою душу.

18. Помни, что гнѣвъ не замѣдлитъ:

19. ибо казнь нечестиваго — огнь и червь!

20. Не мѣняй друга ни на что, ни искренняго брата на золото Софирское.

21. Не отступай отъ жены, мудрой и доброй: ибо любовь ея выше злата.

22. Не обижай раба, который трудится честно, ни наемника, отдающаго душу свою.

23. Раба разумнаго да любитъ душа твоя; не лишай его свободы.

24. Есть ли у тебя скотъ? Заботься объ немъ и если онъ тебѣ нуженъ, держи его.

25. Есть ли у тебя сыновья? Учи ихъ, и съ юности преклоняй выю ихъ.

26. Есть ли у тебя дочери? Бодрствуй надъ тѣломъ ихъ, и не смотри на нихъ слишкомъ весело.

27. Выдай дочь, и ты совершишь великое дѣло! Мужу разумному подари ее.

28. Есть ли у тебя жена по сердцу, то не отвергай ее.

29. Отъ всего сердца почитай отца своего и не забывай родильныхъ мукъ своей матери.

30. Помни, что ты родился отъ нихъ, и чѣмъ воздашь имъ за то, что они сдѣлали для тебя?

31. Всею душею своею служи Господу и чти священниковъ Его.

32. Всѣми силами люби Создателя своего и не оставляй служителей Его.

33. Бойся Господа и чти священника; давай ему часть, какъ заповѣдано тебѣ:

34. начатки и жертву за грѣхъ, часть плеча, жертву святыни и начатки освященныхъ плодовъ.

35. Простирай руку свою къ бѣдному, и твоя жертва будетъ совершенна.

36. Будь благотворителенъ ко всѣмъ живымъ, и мертвому не отказывай въ дарѣ.

37. Не удаляйся отъ сѣтующихъ и плачь съ плачущими.

38. Не лѣнись посѣщать больнаго; за сіе ты пріобрѣтешь любовь къ себѣ.

39. Во всѣхъ дѣлахъ своихъ помни о кончинѣ, и ты во вѣкъ не согрѣшишь.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0