Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 22.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ИЗСЛѢДОВАНІЯ ПО БИБЛЕИСТИКѢ

П. И. Казанскій († 1913 г.)
Изъясненіе Шестопсалмія.

Введеніе.

Шестопсалміе, какъ показываетъ самое слово, состоитъ изъ шести псалмовъ, принадлежащихъ большею частію св. пророку Давиду (3, 37, 62, 87, 102 и 142). Оно читается въ началѣ той части всенощнаго бдѣнія, которая называется утренею и, по объясненію отцевъ и учителей церкви, въ своемъ ходѣ изображаетъ времена новозавѣтныя, начавшіяся рожденіемъ Сына Божія на землѣ. Поэтому-то, чтенію въ собственномъ смыслѣ шестопсалмія предшествуетъ троекратное провозглашеніе славословія ангеловъ, явившихся виѳлеемскимъ пастырямъ въ священную ночь рожденія Христа Спасителя и воспѣвавшихъ: слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе (Лук. 2, 14). «При молчаніи всѣхъ, говоритъ блаженный Симеонъ Солунскій, знаменующемъ богодухновенное вѣщаніе ангеловъ о судьбахъ Божіихъ и благоговѣніе, одинъ изъ стоящихъ тамъ (внѣ алтаря), и нарочитыхъ (чтецовъ), во образъ ангела, посланнаго отъ Бога, предначинаетъ пѣснь ангельскую, воспѣтую при рожденіи Господа, которую тогда предвоспѣлъ одинъ ангелъ, явившись пастырямъ. И внезапу множество вой небесныхъ, явившись, воспѣло: слава въ вышнихъ Богу. Для ангеловъ это есть начало славословія о нашемъ спасеніи. Потому и здѣсь одинъ предначинаетъ этою пѣснію и говоритъ трижды во славу преславной Троицы: слава въ вышнихъ Богу и, сряду сказавъ дважды: Господи, устнѣ мои отверзеши, въ третій разъ говоритъ слѣдующее, также въ честь Троицы: Господи, что ся умножиша стужающіи ми? и читаетъ шесть псалмовъ утрени, послѣ каждой троицы псалмовъ совершая славословіе во славу Троицы» [1].

Имѣя въ виду то, на какой важнѣйшій моментъ въ исторіи домостроительства нашего спасенія указываетъ время чтенія шестопсалмія, св. церковь внушаетъ чтецу, чтобы онъ читалъ шестопсалміе съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, — а присутствующимъ при богослуженіи, чтобъ они слушали его со всякимъ молчаніемъ и умиленіемъ (часословъ, послѣдованіе утрени), а въ другомъ мѣстѣ говоритъ: глаголемъ шестопсалміе со всякимъ вниманіемъ и страхомъ Божіимъ, яко самому собесѣдующе Христу Богу нашему невидимо, и моляще о грѣсѣхъ нашихъ (служебникъ, послѣдованіе утрени). А для того, чтобъ молящіеся могли слушать чтеніе шестопсалмія съ полнымъ вниманіемъ и безъ всякаго развлеченія впечатлѣніями отъ внѣшнихъ предметовъ, — могли легче и удобнѣе устремить свои мысли и чувства къ самому Іисусу Христу, обычай церковный требуетъ, чтобы во время чтенія шестопсалмія въ храмѣ не было яркаго освѣщенія, а былъ бы не болѣе, какъ полусвѣтъ.

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ: въ человѣцѣхъ благоволеніе.

Слава въ вышнихъ Богу, и на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе.

«Это славословіе, говоритъ знаменитый нашъ проповѣдникъ и богословъ, есть слѣдствіе необычайной радости и восторга въ самомъ мірѣ ангельскомъ и какъ бы нѣчто подобное тому, что бываетъ между людьми, кои когда чѣмъ-либо чрезвычайно обрадованы и хотятъ обрадовать другихъ, то идутъ для сего не одинъ, а многіе, даже всѣ, — участвующіе въ радости»… Явившіеся здѣсь ангелы исполнены восторга, не вмѣщаютъ его въ себѣ, и потому поютъ и восклицаютъ: Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе. Славословіе сіе показываетъ причину, произведшую такое радостное и необыкновенное движеніе въ мірѣ ангельскомъ. Чистые и святые духи радуются тому, что теперь съ вочеловѣченіемъ Сына Божія возвращена будетъ слава Создателю всяческихъ, похищенная у Него преслушаніемъ и неправдами человѣческими, что отселѣ, съ пришествіемъ на землю великаго Посредника и Примирителя, воцарится на ней миръ, котораго недоставало землѣ съ тѣхъ поръ, какъ она подверглась проклятію за непослушаніе своего владыки, — что надъ родомъ человѣческимъ, въ лицѣ новой Божественной Главы его, почіетъ теперь новая милость и вѣчное благоволеніе. Все это зрятъ чистые и блаженные духи во всей силѣ, — и радуются, и торжествуютъ: ибо для нихъ нѣтъ большаго блаженства, какъ видѣть славу Творца своего возстановленною во всей силѣ, какъ быть свидѣтелями спасенія погибавшаго во грѣхахъ рода человѣческаго» [2].

Влагая въ уста каждаго молящагося эту пѣснь ангельскаго славословія, святая церковь приглашаетъ насъ къ живому участію въ радости и восторгѣ ангеловъ о спасеніи погибавшаго отъ грѣховъ рода человѣческаго и въ прославленіи Бога за Его неизрѣченныя милосердіе и любовь къ людямъ, явленныя Имъ въ искупленіи рода человѣческаго чрезъ ниспосланіе на землю Сына Своего Единороднаго. Но вслѣдъ за троекратнымъ произнесеніемъ ангельскаго славословія произносятся дважды слова Псалмопѣвца:

Господи устнѣ мои отверзеши, и уста моя возвѣстятъ хвалу твою (Псал. 50, 17).

Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвѣстятъ хвалу Твою.

Сими словами святая церковь внушаетъ и напоминаетъ молящимся, что прославленіе Господа можетъ быть совершаемо нами не безъ Божія благословенія, не безъ Божіей помощи, — что для достойнаго прославленія Его за любовь и милосердіе къ намъ грѣшнымъ необходима намъ благодать Духа Святаго, просвѣщающая и очищающая умы и сердца наши и дѣлающая насъ способными къ созерцанію и достойному прославленію величія и славы божественной. Вотъ почему она и въ уста священника влагаетъ слѣдующую, произносимую имъ во время чтенія шестопсалмія молитву: Боже и Отче Господа нашего Іисуса Христа... даждь намъ благодать во отверзеніе устъ нашихъ, и пріими наша по силѣ благодаренія, и научи ны оправданіемъ твоимъ: зане помолитися, якоже подобаетъ, не вѣмы, аще не Ты, Господи, Святымъ Твоимъ Духомъ наставиши ны (молит. утр. 7 ср. Рим. 8, 26).

Поэтому желая подкрѣпить нашу немощную молитву, содѣлать ее по возможности совершенною и угодною Богу и вознести наши умы и сердца ко Христу, Который пришелъ на землю благовѣстити нищимъ, исцѣлити сокрушенныя сердцемъ, проповѣдати плѣненнымъ отпущеніе и отпустити сокрушенныя во отраду и потому взывалъ: пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обремененніи и Азъ упокою вы (Лук. 4, 18; Матѳ. 11, 28), — Святая церковь и влагаетъ въ уста наши шесть псалмовъ, или молитвъ, излившихся изъ устъ Псалмопѣвца по вдохновенію отъ Духа Святаго, такъ что молясь словами сихъ богодухновенныхъ псалмовъ, вѣрующіе могутъ сказать о себѣ словами Апостола: Духъ способствуетъ намъ въ немощехъ нашихъ: о чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не вѣмы; но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизглаголанными (Рим. 8, 26).

И дѣйствительно, какъ эти шесть, такъ и многіе другіе псалмы отличаются тою удивительною особенностью, что они съ удобствомъ могутъ быть употребляемы каждымъ вѣрующимъ для молитвеннаго обращенія къ Богу среди самыхъ разнообразныхъ обстоятельствъ и условій своей жизни, — какъ въ тяжелыя времена бѣдствій, скорбей, страданій внѣшнихъ и внутреннихъ, въ часы горькаго раскаянія во грѣхахъ, въ минуты упадка и унынія духа, когда человѣкъ крайне нуждается въ божественной помощи, подкрѣпленіи, защитѣ и утѣшеніи, такъ и въ часы радостнаго и свѣтлаго настроенія духа, когда сердце человѣка согрѣвается любовію и благодарностью къ Богу и стремится излить предъ Нимъ свои чувства. На это удивительное свойство псалмовъ св. Аѳанасій Александрійскій указываетъ въ слѣдующихъ словахъ: «въ псалмахъ (удивительное дѣло!) кто читаетъ все прочее, кромѣ пророчествъ о Спасителѣ и объ язычникахъ, тотъ какъ бы произноситъ собственныя свои реченія, и каждый поетъ псалмы, какъ бы о немъ написанные, такъ принимаетъ и перечитываетъ ихъ, какъ бы не другой кто говорилъ и не другого кого разумѣлъ, но остается въ той мысли, что сіе самъ о себѣ говоритъ, и что сказано въ псалмахъ, то возносить Богу отъ собственнаго своего лица, какъ бы говоря о томъ, что сдѣлано имъ самимъ... И мнѣ кажется, что псалмы для поющаго ихъ служатъ какъ бы зеркаломъ; въ нихъ познаетъ онъ движенія души своей, и съ этою мыслію произноситъ ихъ. И слушающій читающаго принимаетъ псаломъ за пѣснопѣніе о немъ самомъ, или обличаемый совѣстію съ сокрушеніемъ сердца приноситъ покаяніе, или, слыша объ упованіи на Бога по таковой благодати, являемой вѣрующимъ, радуется и начинаетъ благодарить Бога. И всякій, когда поетъ третій псаломъ, взирая на собственныя скорби, заключающіяся въ псалмѣ слова почитаетъ какъ бы своими... Когда поетъ пятидесятый, какъ бы самъ отъ себя произноситъ покаянныя слова псалма сего; и когда поетъ псалмы пятьдесятъ третій, пятьдесятъ пятый, пятьдесятъ шестой и сто сорокъ первый; тогда дѣлаетъ сіе съ такимъ расположеніемъ духа, какъ будто не другой кто гонимъ, но самъ онъ страдаетъ и приходитъ въ такое состояніе духа и воспѣваетъ слова сіи Богу, какъ дѣйствительно свои собственныя. И вообще каждый псаломъ такъ сложенъ и изреченъ Духомъ, что въ псалмахъ познаетъ движенія души нашей, и всѣ они какъ бы о насъ изрѣчены, и суть какъ бы собственныя наши слова, служащія къ приведенію на память происходившихъ въ насъ движеній и къ исправленію собственнаго нашего житія. Ибо что изрекли псалмопѣвцы, то можетъ служить образцомъ и начертаніемъ для насъ... По моему мнѣнію, въ книгѣ псалмовъ измѣрены и описаны словомъ вся жизнь человѣческая и душевныя расположенія и движенія помысловъ, и сверхъ изображеннаго въ ней ничего болѣе не отыщется въ человѣкѣ. Потребно ли покаяніе или исповѣданіе, постигли ли кого скорбь или искушеніе, гонимъ ли кто, или избавился отъ злоумышленій, сталъ ли кто опечаленъ или смущенъ, или терпитъ что либо подобное сказанному выше, или видитъ себя преуспѣвающимъ, а врага приведеннымъ въ бездѣйствіе, или намѣренъ восхвалить, возблагодарить и благословить Господа, — для всего этого имѣетъ наставленіе въ божественныхъ псалмахъ...».

«И никто да не облекаетъ сего реченіями внѣшняго краснорѣчія, да не пытается передѣлывать, или вовсе измѣнять выраженія, но пусть неухищренно такъ читаетъ и поетъ написанное, какъ оно сказано, чтобы послужившіе въ этомъ намъ святые, узнавая свое, вмѣстѣ съ нами молились, лучше же сказать, чтобы самъ Духъ, вѣщавшій во святыхъ, видя тѣ самыя слова, какія Онъ внушилъ святымъ, содѣлался нашимъ помощникомъ… Посему каждый, произнося псалмы, пусть будетъ благонадеженъ, что Богъ услышитъ просящихъ псаломскимъ словомъ. Ибо скорбитъ ли кто, — читая псалмы, великое увидитъ въ нихъ утѣшеніе. Терпитъ ли искушеніе и гоненіе, — поя псалмы, явится благоискуснымъ и будетъ покровительствуемъ Господомъ, Который покровительствовалъ изрекшаго псаломъ; или обратитъ въ бѣгство діавола и отразитъ демоновъ его. Если кто и согрѣшилъ, — читая ихъ, придетъ въ себя и перестанетъ грѣшить» [3].

Примѣчанія:
[1] Писанія Св. Отцовъ и учителей церкви, относящіяся къ истолкованію православнаго богослуженія т. II, стр. 414-415.
[2] Сочиненія Иннокентія, архіеп. Херсонскаго; общедостутупное изданіе Вольфа 1871, т. I, стр. 131 и дал.
[3] Твор. Св. Аѳанасія Александрійскаго т. 4-й, стр. 12. 34. 35.

Источникъ: Изъясненіе Шестопсалмія, составленное П. Казанскимъ, Профессоромъ Московской Духовной Академіи. — Изданіе второе, исправленное и пополненное. — М.: Типографія М. Г. Волчанинова, 1894. — С. 3-8.

Къ оглавленію раздѣла / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0