Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 17 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СВЯТООТЕЧЕСКІЯ ТОЛКОВАНІЯ

Блаж. Ѳеодоритъ Кирскій († 457 г.)
Толкованія на двѣнадцать Пророковъ.

Толкованіе на пророка Аггея.
Глава 2-я.

(1). Въ двадесять четвертый день мѣсяца шестаго. Изъ сего ясно дознаемъ, что, рѣшившись на доброе, вскорѣ получаемъ Божію помощь. Ибо и они, склонившись на лучшее, воспользовались Божіимъ соизволеніемъ, и Божественная благодать содѣлала ихъ ревностнѣйшими, и въ двадесять четвертый день мѣсяца положили начало храмозданію, выслушавъ пророчество въ новомѣсячіе. Потомъ Владыка въ седьмый мѣсяцъ снова повелѣваетъ Пророку передать имъ слѣдующіе слова:

(4). Кто отъ васъ, иже видѣ храмъ сей въ славѣ его прежнѣй; и како вы видите его нынѣ якоже не суща предъ вами? Помня прежнюю славу храма и прежнее его великолѣпіе, какъ можете равнодушно видѣть его въ такомъ запустѣніи, если только найдутся между вами прожившіе отъ того времени до нынѣ?

(5). И нынѣ укрѣпляйся Зоровавелю, глаголетъ Господь, и укрѣпляйся Іисусе сыне Іоседековъ, іерею великій, и да укрѣпляются вси людіе земли, и творите: зане Азъ съ вами есмь, глаголетъ Господь Вседержитель. (6). И слово Мое, еже завѣщахъ съ вами, егда исходисте изъ земли Египетскія, и Духъ Мой настоитъ посредѣ васъ. Отложивъ всякую лѣность и боязнь, пріимите подаваемую вамъ крѣпость, вѣруя, что Я въ законоположеніи пребываю съ вами, и что промышляетъ о васъ благодать всесвятаго Духа. И поелику препятствіемъ служило многое, и бѣдность и недостатокъ необходимаго, и набѣги сосѣдей; то не безъ причины присовокупляетъ:

Дерзайте: зане сице глаголетъ Господь Вседержитель: (7). Еще единою Азъ потрясу небомъ и землею, и моремъ и сушею, (8). и сотрясу вся языки, и пріидутъ избранныя всѣхъ языковъ: и исполню храмъ сей славы, глаголетъ Господь Вседержитель. Предвозвѣщаетъ сіе о Гогѣ и Магогѣ, которымъ, когда вознамѣрились они со многими народами ополчиться противъ Іерусалима, попустилъ это Богъ, и содѣлалъ, что вооружась другъ на друга, другъ другомъ они были истреблены, богатство же ихъ отдалъ Господь храмоздателямъ. И успокоивая слухъ внимающихъ сему, продолжаетъ:

(9). Мое сребро, и Мое злато, глаголетъ Господь Вседержитель. Не чужое Себѣ присвояю, но Свое снова воспріемлю; по щедрости Я далъ имъ богатство; и поелику не познали они Щедродателя, то законно лишаю ихъ даровъ.

(10). И велія будетъ слава храма сего послѣдняя паче первыя, глаголетъ Господь Вседержитель. Пророкъ сказуетъ, что храмъ сей будетъ славнѣе, не по величинѣ, и красотѣ зданія, но потому, какъ истреблены будутъ языческіе народы; ибо съ разнесшеюся повсюду молвою открылось могущество Бога всяческихъ. Потому событіе сіе Пророкъ называетъ потрясеніемъ неба, земли и моря, такъ какъ всѣ приведены въ изумленіе, и чудомъ симъ побуждены къ пѣснопѣнію не только живущіе на сушѣ, но и мѣстомъ жительства избравшіе острова, а сверхъ того и невидимыя Силы, для которыхъ удобопроходимы эѳиръ и самое небо.

И на мѣстѣ семъ дамъ миръ, глаголетъ Господь Вседержитель, и миръ души въ снабдѣніе всякому зиждущему, еже возставити церковь сію. Не только прекращу человѣческія брани, но дарую имъ и божественный миръ, который принесетъ спасеніе душамъ. Такова будетъ награда храмоздателямъ.

Потомъ въ девятый мѣсяцъ Пророкъ пріемлетъ отъ Бога всяческихъ повелѣніе вопросить священниковъ: одежды, освященной священною жертвою, достаточно ли къ тому, чтобы освятить прикасающееся, напримѣръ или хлѣбъ, или вино, или елей, или что-либо подобное? И когда священники дали отрицательный отвѣтъ; снова повельно ему спросить: оскверняется ли одежда, коснувшаяся чего-нибудь нечистаго? А на утвердительный отвѣтъ священниковъ Пророку дано повелѣніе сказать слѣдующее:

(15). Сице людіе сіи, и сице языкъ сей предо Мною, глаголетъ Господь, и сице вся дѣла рукъ ихъ, и иже аще приближится тамо, осквернится. Какъ освященная одежда не можетъ освящать прикасающагося къ ней, но сама оскверняется отъ прикосновенія къ тому, чтó по закону не чисто: такъ и народъ сей по злонравію не получаетъ никакой пользы отъ того, чтó свято, но оскорбляетъ это, покушаясь прикасаться къ сему злочестиво. Потомъ Пророкъ открываетъ и причины сего.

За пріятія ихъ утренняя, поболятъ отъ лица лукавствъ своихъ, и ненавидѣстѣ во вратѣхъ обличающихъ. Съ разсвѣтомъ утра не подумали бы ни о чемъ добромъ, но заботились о худыхъ прибыткахъ; непріязненно же были расположены къ обличителямъ вашего лукавства, которые, стоя бо вратахъ, входящимъ и исходящимъ предлагали словеса Божіи. Но теперь во всей точности разсмотрите, въ какомъ положеніи были вы, когда не заботились о строеніи храма, и какой былъ у васъ недостатокъ необходимаго. Положивъ на сохраненіе двадцать мѣръ ячменя, едва находили вы половину, и надѣясь изъ точила добыть пятьдесятъ мѣръ вина, находили только двадцать. Различно вразумлялъ Я васъ, посылая и неурожаи, и тлетворные вѣтры, и градъ; но вы, по великости жестокосердія своего, и не почувствовали вразумленія. Поэтому, вспомнивъ о семъ, замѣтьте, какой будетъ у васъ урожай послѣ того, какъ начали строеніе храма. Ибо такое подамъ вамъ обиліе необходимаго, что и самыхъ мѣръ не будете знать на гумнѣ, съ благословеніемъ снабжу васъ и сочными плодами, умножу сборъ и плодовъ древесныхъ, а сверхъ того сдержу и то слово, которое предрекъ тебѣ, Зоровавель, о Гогѣ и Магогѣ.

(23). И превращу престолы царей, и потреблю силу царей языческихъ, и превращу колесницы и всадники, и взыдутъ кони и всадницы ихъ кіиждо во оружіи на брата своего. Не требующую трудовъ доставлю вамъ побѣду. Доведя народы до безумія и до помѣшательства въ умѣ, вооружу другъ противъ друга, и всѣ до одного будутъ истреблены даже и съ конями. Сіе же: (22). еще единою Азъ потрясу небомъ и землею и моремъ и сушею, не просто изрекъ Богъ, но напоминаетъ симъ благодѣяніе, оказанное въ нашествіе Сеннахиримово; потому что, предавъ внезапной гибели Сеннахиримово воинство, всю землю и море исполнилъ страшнымъ о семъ повѣствованіемъ.

(24). Въ той день, глаголетъ Господь Вседержитель: пріиму тя Зоровавелю Салаѳіилевъ рабе Мой, глаголетъ Господь, и положу тя яко печать, понеже тя избрахъ, глаголетъ Господь Вседержитель. Не упоминая здѣсь объ Іисусѣ, упоминаетъ объ одномъ только Зоровавелѣ; потому что рѣчь идетъ о войнахъ и военачальствѣ, о дѣлахъ же военныхъ заботился онъ одинъ. Посему сказуетъ Богъ: въ тотъ день, по истребленіи оныхъ народовъ, тебя, Зоровавель, избраннаго Мною въ раба и служителя, содѣлаю славнымъ и знаменитымъ, и употребивъ тебя какъ нѣкую печать, и народу доставлю чрезъ тебя всякую безопасность; потому что печать, приложенная къ дверямъ и сундукамъ, приводитъ въ безопасность влагаемое. Такъ истолкованіе пророчества приведено нами къ концу. Но я дивлюсь безумію Аполлинарія, который предпріялъ столь ясно предсказанному придавать противный сему смыслъ, и говорить, что ополченія Гога и Магога еще не было, но будетъ при кончинѣ вѣка сего. Премудрый этотъ мужъ не обратилъ вниманія на непрерывную связь пророчества, а именно, что непосредственно за предсказаніемъ о пораженіи Гога и Магога присовокуплено у Пророка: въ той день, глаголетъ Господь Вседержитель, пріиму тя Зоровавелю рабе Мой, глаголетъ Господь, и такъ далѣе. Посему если Аполлинарій въ сложенныхъ имъ басняхъ вымышляетъ другаго какого Зоровавеля, который будетъ въ тѣ времена; то пусть толкованіе его и остается для насъ совершенною баснею. Если же разумѣется тотъ одинъ Зоровавель, который правилъ народомъ по возвращеніи изъ плѣна, то при немъ истреблено воинство оныхъ языческихъ народовъ, и послѣ сего истребленія Зоровавель сдѣлался славнымъ и знаменитымъ. Аполлинарію же должно было принять во вниманіе и то, что замедленіе въ созиданіи храма прикрывавшимъ бѣдностію Господь всяческихъ обѣщалъ собрать народы сіи и ихъ богатства отдать на расходы при храмозданіи, почему и присовокупилъ: Мое сребро и Мое злато, и велія будетъ слава храма сего послѣдняя паче первыя. Но оставивъ Аполлинарія съ его суесловіемъ, будемъ держаться истины и умолять человѣколюбиваго нашего Владыку, чтобы и намъ даровалъ миръ, и миръ душевный, да во всемъ Ему угождая и Его пользуясь помощію, избѣгнемъ навѣтовъ невидимыхъ враговъ, и поживъ по Его божественнымъ законамъ, сподобимся обѣтованныхъ благъ, по благодати и человѣколюбію Господа нашего Іисуса Христа. Съ Нимъ слава Отцу и со Святымъ Духомъ нынѣ и всегда и во вѣки вѣковъ! Аминь.

Источникъ: Творенія Блаженнаго Ѳеодорита, епископа Кирскаго. Часть пятая. — М.: Въ Типографіи В. Готье, 1857. — С. 72-77.

Назадъ / Къ оглавленію раздѣла


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0