Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 19 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СВЯТООТЕЧЕСКІЯ ТОЛКОВАНІЯ

Свт. Аѳанасiй Великiй (†373 г.)
Краткое обозрѣніе Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта.

Книга 14, Притчи Соломоновы.

Соломонъ, сынъ Давида, наслѣдовавъ царство отца своего, просилъ у Бога премудрости паче богатства и отмщенія врагамъ. Получивъ же, и сдѣлавшись мудрѣйшимъ изъ всѣхъ людей, жившихъ прежде и послѣ его, и чуднымъ во всѣхъ дѣлахъ и словахъ своихъ, онъ изрекъ три тысячи притчей и пять тысячь пѣсней, также изслѣдывалъ природу всего, что производитъ земля, и всѣхъ животныхъ. Онъ написалъ книги, изъ коихъ каноническими признаны три: т. е., сія книга, называемая Притчи, Экклезіастъ и Пѣснь Пѣсней; четвертая, имъ написанная, — Премудрости Соломона, какъ выше сказано, не канонизована. Настоящую книгу надписалъ онъ: Притчи потому, что притчи суть изреченія мудрыхъ, предложенныя не просто, но въ видѣ загадокъ, такъ что мысль выражаемая словами служитъ только оболочкою другой мысли сокровеннѣйшей. Таково свойство притчей. Такъ и ученики Господни, послѣ того, какъ Господь, оставивъ сокровенный образъ рѣчи, началъ бесѣдовать съ ними открыто, говорятъ Ему: се нынѣ не обинуяся глаголеши, а притчи никоея же не глаголеши (Іоан. 16, 29), — дабы мы знали, что подъ притчею разумѣется не явный, но сокровенный родъ рѣчи. И такъ поелику въ сей книгѣ находится много такихъ изреченій, то Соломонъ надписалъ ее: Притчи. Притчею же, т. е. ученіемъ припутнымъ (παρὰ — при и οἴμος — путь) называется потому, что сіи изреченія были писаны при дорогѣ, для исправленія и наученія ходящихъ по ней. При дорогѣ же писались по той причинѣ, что поелику не всѣ вмѣщали слова истины, то дабы, проходя мимо, по любопытству испытывали написанное, и такимъ образомъ получали наставленіе. Нѣкоторые такъ опредѣляютъ притчи: «Притча есть изреченіе однимъ чѣмъ-нибудь переносно означающее многое». Посему въ сей книгѣ содержится 1) познаніе премудрости и ученія; 2) разумѣніе словесъ мудрости, 3) извитія словесъ; 4) разумѣніе истинной справедливости; 5) исправленіе суда; 6) познаніе притчи; 7) изреченія мудрыхъ; 8) загадки, — темныя слова.

1) Притчи суть познанія премудрости и ученія. Поелику объ Еллинахъ проповѣдуется, что они обладаютъ мудростію, а еритики говорятъ о себѣ, что они имѣютъ ученіе: то Соломонъ показываетъ, въ чемъ состоитъ истинная мудрость и истинное ученіе, и это — для того, чтобы кто нибудь, обольстившись тождественностію именъ, не впалъ въ софизмы (словоплетенія) Еллиновъ и еретиковъ: потому что Еллины, почитая себя за нѣчто важное, и глаголющеся мудри быти, объюродѣша (Рим. 1, 12); а еретики, думая, что преспѣваютъ въ ученіи, совратились съ истиннаго пути, и грѣшатъ, произнося осужденіе на самихъ себя. Мудрый же, услышавъ слова Божественныя, будетъ еще премудрѣе. Ибо если онъ, узнавъ законъ Божій, сохранитъ его, не ослабѣвая и не предаваясь небреженію въ изученіи путей Господнихъ, то сдѣлается сыномъ премудрымъ, и, изучившись опытно, скоро получитъ познаніе о Богѣ, а это и есть главный предметъ, которому должны учиться мудрые.

Далѣе 2) разумѣніе словесъ мудрости — означаетъ пріобрѣтеніе познанія о единомъ истинномъ Богѣ. Ибо что касается до Еллиновъ, то одни изъ нихъ богомъ назвали вещество, а другіе уподобили его идоламъ. Что — до еретиковъ, то и они въ ученіи о Самосущемъ оказались сумасшедшими. Посему-то Соломонъ въ сей книгѣ излагаетъ истинное понятіе о Богѣ; и во-первыхъ о Его неизреченности говоритъ такъ: слава Божія крыетъ слово (25, 2); о промыслѣ: на всякомъ мѣстѣ очи Господни сматряютъ злыя же и благія (15, 3); и опять; богатъ и нищъ срѣтоста другъ друга: обоихъ же Господь сотвори (22, 2); также: заимодавцу и должнику, другъ со другомъ сошедшымся, посѣщеніе творитъ обѣма Господь (23, 13); и еще: предъ очима бо суть Божіима путіе мужа, вся же теченія его назираетъ (15, 21). О правосудіи Его такъ говоритъ: жертвы нечестивыхъ мерзость Господеви: обѣты же правоходящихъ пріятны Ему (15, 8); и опять: домы досадителей разоряетъ Господь, утверди же предѣлъ вдовицы (ст. 25). Говоря о силѣ Божества творческой, изображаетъ ее не просто, но присовокупляя, что Богъ творитъ все словомъ своимъ и премудростію, такъ какъ свойство истиннаго Бога составляетъ то наипаче, что Онъ есть Отецъ Сына. Почему и говоритъ: Богъ премудростію основа землю (3, 19); и опять: Господь сотвори страны и ненаселенныя и концы населенныя поднебесныя. Егда готовяше небо, съ Нимъ бѣхъ, и егда отлучаше престоль свой на вѣтрѣхъ, и егда крѣпки творяше вышнія облаки, бѣхъ при Немъ устрояя. Азъ бѣхъ, о нейже радовашеся, на всякъ же день веселяхся предъ лицемъ Его (8, 26-27. 30).

3) Извитіями словъ (στροϕαὶ λόγων, обороты словъ) притчи называются потому, что, вращая ихъ умомъ, открываемъ и находимъ сокровенный въ нихъ смыслъ; каковы: спасется отъ зноя сынъ разумный, вѣтротлѣненъ же бываеть на жатвѣ сынъ беззаконный (10, 5); и опять: прилежи о злацѣхъ сущихъ на поли, и пожнеши траву, и собирай сѣно нагорное, да имаши овцы на одѣяніе (27, 25-26); и опять: аще сядеши вечеряти на трапезѣ сильнаго, разумно разумѣвай предлагаемая тебѣ (25, 1), и симъ подобныя.

Онѣ называются 4) разумѣніемъ истинной справедливости, потому что слово: правда, справедливость, нѣкоторые понимали различно; одни говорили: справедливость состоитъ въ томъ, чтобы отдавать взятое подъ сохраненіе; а другіе — воздавать зломъ за зло и добромъ за добро. Очевидно, что въ сихъ опредѣленіяхъ недостаетъ точности и вѣрности. Руководствуясь ими, ты могъ бы сказать: какъ такой-то поступилъ со мною, такъ и я поступлю съ нимъ: отмщу ему за обиду, нанесенную мнѣ. Посему-то Соломонъ учитъ истинной справедливости, показывая, что она состоитъ въ томъ, чтобы отдавать каждому свое. И именно, прежде всего чти Господа отъ праведныхъ твоихъ трудовъ, и начатки давай Ему отъ твоихъ плодовъ правды (3, 9); потомъ: чти царя, и родителемъ надлежащій воздавай долгъ, всѣмъ же по уравненію (24, 21). И это есть одинъ образъ справедливости. Другой состоитъ въ томъ, чтобы оправдывать душу свою, т. е., держать себя ровно, и не вдаваться въ излишества. Посему, руководствуясь разумомъ съ совѣтомъ, все творя, да не увлечетъ тебя злая воля, отвергающая ученіе юности, помыслы твои да будутъ для тебя судилищемъ. Кто судитъ самаго себя, того всѣ желанія добры. Вотъ почему всякое желаніе праведныхъ благо, и желаніе праведнаго пріятно. Противъ гнѣва онъ говоритъ: не бывай другъ мужу гнѣвливу, и съ другомъ жестокосердымъ не соводворяйся (22, 24). Ибо безумный извергаетъ весь свой гнѣвъ, а мудрый отчасти скрываетъ его. Такимъ образомъ человѣкъ устроевая самаго себя, и соблюдая дѣйствіе каждой части души здравымъ и невредимымъ достигаетъ разумѣнія истинной справедливости.

5) Исправлять судъ, значитъ во-первыхъ судить праведно по закону Божію, какъ сказано: отверзай уста твоя слову Божію, и суди вся здраво (31, 8); разсуждай же убога и немощна (ст. 9): ибо глаголяй нечестиваго, яко праведенъ есть, проклятъ отъ людей будетъ, и возненавиденъ во языцѣхъ; потому что срамлятися лица на судѣ не добро (24, 24-23). Это — судъ, произносимый открыто. Есть еще судъ сокровенный, который состоитъ въ томъ, чтобы осуждающій другихъ съ тою же строгостію судилъ и истязалъ самаго себя, налагая запрещеніе на себя, если возгарается ярость; обуздывая, если кипитъ вожделѣніе, и возбуждая, если усыпаетъ разумъ, говоря: доколѣ, о лѣниве, лежиши (6, 9)? Ибо кто такъ справедливъ къ самому себѣ и самъ себя осуждаетъ, тотъ научится творить праведный судъ и не услышитъ отъ другаго: научая инаго, себе ли не учиши? глаголяй не прелюбы творити, прелюбы твориши (Рим. 2, 21-22)? Какъ путешественникъ, если идетъ прямымъ путемъ, достигаетъ цѣли путешествія: такъ и судящій будетъ признанъ праведнымъ и мудрымъ, если будетъ судить справедливо.

6) Притчами называются такія рѣчи, изъ коихъ не прямо, но чрезъ подобіе узнаемъ мысль говорящаго. Это объясняетъ самъ Господь, когда говоритъ: чесому уподоблю царствіе Божіе? или коей притчи приложу е (Марк. 4, 30)? — т. е., притча есть родъ рѣчи — посредствомъ подобія. Ибо, сказавъ: подобно есть царствіе Божіе, Онъ потомъ присовокупилъ: сего ради имъ въ притчахъ глаголю. Такія притчи суть слѣдующія: якоже исходище снѣга въ жатву зноя пользуетъ, тако вѣстникъ вѣренъ пославшихъ его (25, 13); и опять: якоже вѣтри и облацы и дождеве являющіися, тако и хвалящійся о даяніи ложномъ (ст. 14), и симъ подобныя.

7) Изреченія мудрыхъ суть не хитросплетенныя слова, или краснорѣчіе, увлекающее въ заблужденіе, но истины, дознанныя опытомъ: они не требуютъ доказательствъ, но сами по себѣ ясны и достовѣрны, и произносятся, какъ рѣшительный приговоръ. Таковы суть слѣдующія: сердцу веселящуся лице цвѣтетъ: въ печалѣхъ же сущу, сѣтуетъ; и: сердце правое ищетъ чувства: усты же ненаказанныхъ уразумѣютъ злая (15, 13-14); и: ненависть воздвизаетъ распрю: всѣхъ же нелюбопрительныхъ покрываетъ любовь (10, 12); и: иже презираетъ вещь, презрѣнъ будетъ отъ нея: бояйся же заповѣди, сей здравъ есть (10, 12). Слова другихъ людей по большей части бываютъ сомнительны, а слова премудрыхъ, каковы настоящія, истинны и всегда справедливы, такъ что нельзя имъ противорѣчить. Другіе люди узнаютъ достоинство дѣйствій, вредъ или пользу только изъ послѣдствій, какъ напримѣръ, всякій знаетъ, что обижать есть порокъ, прелюбодѣйствовать есть зло; а премудрые открываютъ начала и источники золъ, и по началамъ напередъ опредѣляютъ послѣдствія, говоря о нихъ, какъ о знакахъ движеній душевныхъ, чтобы каждый, узнавъ начало зла, и сохранивъ отъ него сердце свое чистымъ, могъ предохранить себя и отъ послѣдствій. Таково напр. изреченіе: ненависть воздвизаетъ распрю, всѣхъ же нелюбопрительныхъ покрываетъ любовь (10, 12); также: въ похотѣхъ есть всякъ праздный, и яростный безъ совѣта творитъ. Сіи и симъ подобныя нравственныя изреченія указываютъ на начало, изъ коего произходятъ добрыя, или худыя послѣдствія, т. е., къ раздорамъ руководствуетъ ненависть, а къ согласію — любовь; празднымъ управляетъ злая похоть, а гнѣвливымъ безсовѣтіе. Причина уничиженія человѣка есть уничиженіе имъ закона Божія; здравію предшествуетъ страхъ Божій; причина погибели души есть нехраненіе устъ; а унынію предшествуетъ безразсудность. Изъясняя такимъ образомъ изреченія мудрыхъ, ты найдешь, что они сказаны и написаны для того, дабы слышащіе и познавающіе начала зла и добра, избѣгали зла и дѣлали добро.

8) Загадки и темныя слова суть такія изреченія, которыя такъ неясны, что опечаливаютъ читателя, какъ-бы ничего не выражая, и не представляя никакого значенія; впрочемъ при изслѣдованіи открывается заключающійся въ нихъ смыслъ. Таковы: піявица имѣ три дщери, любовію возлюблены, и три сія не насытишася ея, и четвертая не удовлися рещи: довольно (ми есть): адъ, и похоть жены, и земля не напоенная водою, и вода, и огнь не рекутъ: довлѣетъ (30, 15-16); и опять: тріе ми суть невозможная уразумѣти, и четвертаго не вѣмъ: слѣда орла паряща, (по воздуху), и пути змія (ползуща) по камени, и стези корабля пловуща по морю, и путей мужа въ юности его (ст. 18-19). Сіи и подобныя симъ загадки словами показываютъ нѣчто иное, нежели что означаютъ на самомъ дѣлѣ; онѣ темны, но только потому, что имѣютъ глубоко-сокровенный смыслъ.

Источникъ: Святаго Аѳанасія Александрійскаго, Краткое обозрѣніе Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. // Журналъ «Христiанское чтенiе, издаваемое при Санктпетербургской Духовной Академiи». — СПб.: Въ Типографiи Ильи Глазунова и К°. — 1841 г. — Часть IV. — С. 355-366.

Назадъ / Къ оглавленію раздѣла / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0