Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 25 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СВЯТООТЕЧЕСКІЯ ТОЛКОВАНІЯ

Свт. Аѳанасiй Великiй (†373 г.)
Изъ толкованія на Евангеліе отъ Луки.

Глава 1-я.

Ст. 20. И се будеши молча и не могій проглаголати, до негоже дне будутъ сія: зане невѣровалъ еси словесемъ моимъ, яже сбудутся во время свое. Ангелъ справедливо не прощаетъ невѣрующему Захаріи; потому что имѣлъ онъ въ примѣръ прежде него бывшихъ безплодными и раждавшихъ, какъ учатъ божественныя Писанія.

Ст. 35. Тѣмже и раждаемое отъ Тебе [1] свято, наречется Сынъ Божій. Ангелъ не просто говоритъ Дѣвѣ: раждаемое, чтобы не подать мысли, будто бы тѣло входитъ въ нее отвнѣ, но присовокупилъ: отъ Тебе — въ удостовѣреніе, что раждаемое воспріемлется отъ ея естества. Свято же наречется не потому, что будетъ имѣть обитающимъ въ себѣ Сына Божія и содѣлается святымъ по причастію, но потому что дѣйствительно свято по естеству, такъ какъ есть самъ Сынъ Божій, и притомъ единый.

Ст. 36. B се Елисаветъ южика Твоя. Ангелъ наименовалъ Елисавету южикою Пресвятой Дѣвы, или потому что происходили онѣ отъ одного праотца Іакова, или потому что еще прежде законоположенія Ааронъ, бывшій изъ колѣна Левіина, взялъ въ жену Елисавету, дочь Аминадавову, сестру Наассонову, изъ колѣна Іудина. Ибо съ сего времени царственное колѣно Іудино, изъ котораго была Пресвятая Дѣва, сопряглось родствомъ съ священническимъ колѣномъ Левіинымъ, отъ котораго была Елисавета. Посему, всепремудрая благодать Всесвятаго Духа чудесно устроила, что и сія жена Захаріи, подобно женѣ Аароновой, именовалась Елисаветою, чтобы изъ самаго имени ясно видѣли мы, что по Елисаветѣ женѣ Аароновой есть южичество между Дѣвою и матерью Предтечи Елисаветою.

Всесвятая же Дѣва, сказавъ: (38) Се раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему, выразила тѣмъ слѣдующее: я — скрижаль, на которой Писецъ пишетъ, чтó угодно Ему. Господь всяческихъ да пишетъ и творитъ, чтó хощетъ. И Ангелъ, пріявъ отъ всесвятой Дѣвы сіе исповѣданіе вѣры, отъиде отъ нея.

Ст. 46. Величитъ душа моя Господа. Какъ словами: «славить Бога» не выражается, будто бы отвнѣ придается Богу слава, и выраженіемъ: «святить Господа» не означается, будто бы прилагается Ему святость; такъ и словами: «величать Бога» не показывается присовокупленіе Ему величія. Напротивъ того, величающій Бога пріемлетъ въ себя причастіе Его величія. Посему и сказано: величитъ душа моя Господа. И это не покажется страннымъ тому, кто въ точности дозналъ, что Богъ не пріемлетъ, но подаетъ блага.

Ст. 48. Яко призрѣ на смиреніе рабы Своея: се бо отнынѣ ублажатъ мя вси роди. Какъ высоко дѣвство! Всякій, желая подвизаться въ другихъ добродѣтеляхъ, водится въ томъ закономъ; но дѣвство, превосходя законъ и направляя жизнь къ важнѣйшей цѣли, есть указаніе будущаго вѣка, образъ ангельской чистоты. Посему, многое можно сказать о дѣвствѣ; но чтобы не останавливаться словомъ на томъ, чтó явно для всѣхъ, вмѣсто всего сказавъ одно, покажу тѣмъ величіе сей добродѣтели. Владыка всяческихъ — Богъ Слово, когда Отецъ благоволилъ все возставить и обновить, восхотѣлъ, чтобы только Дѣва стала матерью воспріятаго Имъ на Себя тѣла; и Дѣва стала матерью. Такъ, пришелъ къ намъ Господь — человѣкъ, чтобы, какъ вся Имъ быша, такъ и дѣвство было отъ Него, и Имъ снова дарована была людямъ благодать сія, и продолжала въ нихъ возрастать. Посему, въ какой мѣрѣ служитъ это похвалою для дѣвъ и указаніемъ Его Божества, можно видѣть то изъ слѣдующаго. Если родители святыхъ мучениковъ славны мужествомъ сыновъ, и Сарра радуется, родивъ Исаака, и, какъ говоритъ Пророкъ, блаженны имѣющіе племя въ Сіонѣ, и южики во Іерусалимѣ (Ис. 31, 9); то въ состояніи ли кто сказать, сколько похвалы для святой Дѣвы и богоподобной Маріи въ томъ, что содѣлалась и именуется Она матерью Слова по плотскому рожденію? Ибо сіе Божественное рожденіе воспѣто ангельскимъ воинствомъ; а жена воздвигши гласъ рече: блажено чрево носившее Тя, и сосца, яже еси ссалъ (Лук. 11, 27); и сама родшая Господа приснодѣва Марія, увидѣвъ совершившееся съ нею, сказала: отнынѣ ублажатъ мя вси роди. Но совершившееся съ Маріею обращается въ славу всѣмъ дѣвамъ; потому что дѣвственныя вѣтви сіи на ней уже держатся, какъ на корнѣ.

Глава 2-я.

Ст. 22. И егда исполнишася дніе очищенія ею, по закону Моѵсеову, вознесоста Его во Іерусалимъ, поставити предъ Господемъ, (23) якоже есть писано въ законѣ Господни, яко всякъ младенецъ мужеска полу, разверзая ложесна, свято Господеви наречется: (24) и еже дати жертву, по реченному въ законѣ Господни, два горличища, или два птенца голубина. Не по подобію иныхъ человѣковъ, не для того облекся Господь плотію, чтобы прійти въ бытіе и произойти на свѣтъ; содѣлался же человѣкомъ, чтобы освятить плоть. Если же кто слова: поставити Его предъ Господемъ — понимать будетъ о самомъ Господѣ, то въ такомъ случаѣ уклонится отъ надлежащаго смысла. Ибо, когда Господь сокрытъ былъ отъ очей Отца и не могъ быть Имъ видимъ? Или, находится ли какое мѣсто внѣ Его владычества, гдѣ пребывая, не предстоялъ бы Онъ Отцу, пока не былъ принесенъ въ Іерусалимъ и внесенъ во храмъ? Но для чего приносили и прообразовательныя жертвы, когда былъ Онъ — самая дѣйствительность? Не для того ли, что написано сіе не ради Него, но ради насъ? Ибо какъ Онъ, сущій Богъ, неизмѣняемо по естеству дѣлается человѣкомъ, и обрѣзывается плотію, и крещается, и терпитъ прочее не ради Себя, но ради насъ, чтобы мы, будучи человѣками, по благодати содѣлались чрезъ усыновленіе богами, и обрѣзались духовно, а не по Закону, и крещеніемъ омыли грѣховную скверну, и распялись міру, и возстали Богу: такъ и сказанное здѣсь объ очищеніи ихъ, о поставленіи Его предъ Господемъ и о прообразовательныхъ жертвахъ совершено и написано не Его ради, но ради насъ, дабы мы научились очищать и поставлять себя предъ Богомъ, таинственно и духовно принося Ему два горличища или два птенца голубина. И горлица есть символъ цѣломудрія и безмолвія; потому что животное сіе пустыннолюбиво и весьма цѣломудренно; и если умираетъ горлица мужескаго или женскаго пола, то оставшаяся не сопрягается уже съ другою. Птенцы же голубиные суть образъ незлобія и кротости. Посему тѣ, которые цѣломудріемъ очищаютъ себя отъ плотскихъ удовольствій и похотей, а незлобіемъ и кротостію удерживаются отъ раздражительности и гнѣва, дѣйствительно приносятъ добрыя жертвы, являются лицу Божію и поставляютъ себя въ Іерусалимѣ небесномъ. Ибо ничто не угодно такъ Богу, какъ незлобіе и цѣломудріе. И дѣйствительно, Богъ хощетъ содѣлать насъ столько цѣломудренными, чтобы мы и не взирали даже на женщину съ похотѣніемъ; о незлобіи же говоритъ: аще не обратитеся и будете яко дѣти (Матѳ. 18, 3), не по тѣлесному возрасту, но подъ образомъ дѣтей представляя незлобіе; а въ примѣръ кротости и смиренномудрія представляетъ Себя самого, говоря: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Матѳ. 11, 29). Но если кто спроситъ: почему же означенныхъ животныхъ повелѣлъ приносить въ числѣ двухъ и двухъ, и двухъ совершенныхъ, а двухъ птенцовъ? Отвѣтствую: поелику человѣкъ двусоставенъ, то-есть, состоитъ изъ души и тѣла, то Богъ требуетъ отъ насъ двоякаго цѣломудрія и двоякой кротости. Если по тѣлу воздерживаюсь отъ плотскихъ удовольствій, а по душѣ вожделѣваю ихъ; то я не цѣломудренъ, но прелюбодѣй. Ибо сказано: воззрѣвшій, ко еже вожделѣти, уже любодѣйствова въ сердцѣ (Матѳ. 5, 28). И также, кто по наружности кажется кроткимъ, но въ душѣ раздражителенъ; тотъ не незлобивъ, но лицемѣренъ и гнѣвливъ; видимое и мнимое незлобіе служатъ у него покрываломъ тайной злобы. Таковыхъ имѣя въ виду, говоритъ Пророкъ: усты своими благословляху, и сердцемъ своимъ кленяху (Псал. 61, 5); и еще: глаголющими миръ съ ближними своими, злая же въ сердцахъ своихъ (Псал. 27, 3). Повелѣвая приносить двухъ совершенныхъ и двухъ птенцовъ, даетъ этимъ разумѣть, что въ благоразуміи и цѣломудріи должны мы быть совершенны, но злобою, какъ говоритъ Апостолъ, младенчествовать (1 Кор. 14, 20). Но посмотримъ, — относительно чего, гдѣ и когда сказано: всякъ младенецъ мужеска полу, разверзая ложесна, свято Господеви наречется, — и что это за загадка закона?.. [2].

Ст. 29. Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Господи, по глаголу Твоему, съ миромъ. Посему, будемъ презирать смерть. Ибо, если и бояться ея станемъ, то умремъ же, конечно, въ опредѣленное намъ Промысломъ время. Лучше встрѣтить ее доблестно, какъ нѣчто непремѣнно требуемое, нежели уступить только ей безславно. Кто кончаетъ жизнь въ богочестіи, тотъ не умираетъ. А кто призывается единственно по времени, какъ жившій для себя; тому должно дать отчетъ и въ самомъ времени; а если не дастъ, то услышитъ: воспріялъ еси благая въ животѣ твоемъ: нынѣ же здѣ страждеши (Лук. 16, 25). Поэтому, должно мужаться, какъ заповѣдалъ Апостолъ (1 Кор. 16, 13), чтобы умертвить уже намъ уды, яже на земли (Кол. 3, 5); должно пріуготовить дѣла къ исшествію, чтобы, когда постигнетъ конецъ времени, или будемъ позваны Спасителемъ, можно было и намъ сказать: нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко. А когда пріидетъ самъ Господь, да обрѣтетъ насъ бодрствующими, а не спящими, и да не укоритъ насъ, сказавъ: тако ли не возмогосте единаго часа побдѣти (Матѳ. 26, 40)? Душевный же сонъ есть нерадѣніе и непамятованіе о смерти.

Глава 4-я.

Ст. 33. И въ сонмищи бѣ человѣкъ имый духа бѣса нечиста, и возопи гласомъ веліимъ, (34) глаголя: остави, что намъ и Тебѣ Іисусе Назарянине? пришелъ еси погубити насъ: вѣмы Тя, Кто еси, Святый Божій. Бѣсъ сказавшій: вѣмы Тя, не зналъ Его истинно, говорилъ же лицемѣрно. Но и въ томъ, что сказано имъ въ правду (ибо справедливо сказалъ: Ты еси Святый Божій), Господь наложилъ на него молчаніе и запретилъ ему говорить, чтобы и бѣсъ вмѣстѣ съ истиною не посѣялъ злобы своей, и мы пріобучились не внимать бѣсамъ, хотя, повидимому, говорятъ они и истину. Ибо намъ, имѣя у себя божественныя Писанія и свободу дарованную Спасителемъ, неприлично учиться у діавола, который не соблюлъ чина и совратился въ мысляхъ своихъ. Посему, когда произноситъ онъ и изреченія Писаній, Господь запрещаетъ ему, говоря: грѣшнику же рече Богъ: вскую ты повѣдаеши оправданія Моя (Псал. 49, 16)? Поэтому, самъ Отчій гласъ, вѣщающій: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный (Матѳ. 3, 17), и покланяющіеся Ему Ангелы и написавшіе о Немъ святые достаточно могутъ научить вѣрныхъ, что Онъ одинъ есть Сынъ и Божіе Слово. Аріане же, поелику не имѣютъ чистаго разумѣнія и не могутъ послушать мужей божественныхъ и богослововъ, то хотя у подобныхъ имъ бѣсовъ пусть научатся, что не о многихъ возглашали сынахъ, но Сего единаго вѣдая, говорили: Ты еси Святый Божій и Сынъ Божій. Ибо самъ внушавшій имъ ересь не сказалъ: Ты одинъ изъ святыхъ Божіихъ (σὺ εἶ ἅγιος τοῦ Θεῦ), которыхъ много, но говоритъ: Ты еси Святый Божій (σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ Θεῦ), потому что Ты одинъ. Поэтому, весьма кстати присовокупленъ здѣсь членъ (ὁ ἅγιος). Ибо Онъ одинъ святъ по естеству, другіе же святы, какъ причастники Его. Такъ и сами дѣлатели лжи, нерѣдко вынуждаемые очевидностію, и противъ воли свидѣтельствуютъ объ истинѣ. Ибо и демоны не Евангелистовъ исполняли дѣло, но, поелику не могли взирать на свѣтъ истины, то и взывали: вѣмы Тя, Кто еси, Святый Божій.

Глава 8-я.

Ст. 50. Іисусъ же слышавъ, отвѣща ему, глаголя: не бойся, токмо вѣруй, и спасена будетъ. Господь у призывающихъ Его прежде всего требуетъ вѣры; такъ, слѣпому говоритъ: вѣруеши ли, яко могу тебѣ сіе сотворити (Матѳ. 9, 28), и о бѣснующемся на новые мѣсяцы говоритъ: если вѣруешь, будетъ здравъ (Мар. 9, 23). Требуетъ же сего Спаситель не потому, что имѣетъ нужду въ содѣйствіи другихъ, ибо Онъ — Господь и податель вѣры, но хочетъ намъ показать, что не по лицепріятію склоняется на просьбы, внемлетъ же только вѣрующимъ, а вмѣстѣ внушаетъ не безъ вѣры принимать благодѣянія, и не утрачивать ихъ по невѣрію. Ибо хощетъ, и даруя благодать, чтобы она пребывала, и врачуя, чтобы уврачеваніе было непреложно. Такъ, предостерегалъ Онъ разслабленнаго, говоря: здравъ еси, ктому не согрѣшай (Іоан. 5, 14). И какъ врачъ, приходя къ больнымъ, спрашиваетъ сперва, хотятъ ли излѣчиться, чтобы отъ противленія больныхъ врачебному искусству, если прилагать о нихъ попеченіе противъ воли ихъ, самое врачеваніе не сдѣлалось безполезнымъ: такъ и Господь вопрошалъ врачуемыхъ, и подавалъ благодать вѣрующимъ, чтобы вѣрою могли они и удерживать благодать; потому что вѣра есть знакъ душевнаго произволенія. Посему и говоритъ теперь: токмо вѣруй, и спасена будетъ.

Глава 9-я.

Ст. 57. Бысть же идущымъ имъ по пути, рече нѣкій къ Нему: иду по Тебѣ, аможе аще идеши, Господи. (58) И рече ему Іисусъ: лиси язвины имутъ, и птицы небесныя гнѣзда: Сынъ же человѣческій не имать, гдѣ главу подклонити. Господь видя, что книжникъ сей, обѣщаясь идти по Немъ, говоритъ это только на словахъ, а не содержитъ того въ мысли, и увлекается иными помыслами, — постыждаетъ его обличеніемъ, и не гонитъ отъ Себя, какбы отвращаясь отъ Него, и не обольщается словами его, какбы не зная, каковъ Онъ, но какъ вѣдущій обличаетъ, и какъ вразумляющій исправляетъ. Господь какбы такъ говоритъ: никто, упокоеваясь въ безсловесномъ, не можетъ послѣдовать Слову; другъ безсловесныхъ не въ состояніи пріять Слова; кто мечтаетъ о безсловесныхъ, тотъ неспособенъ пріобрѣсти понятія о Словѣ. Дѣйствительно же, въ самой дерзости книжника можно видѣть признакъ его опрометчивости и невѣжества. Ибо если бы позналъ онъ силу Слова, то вовсе не составилъ бы себѣ ложнаго понятія о духовномъ Словѣ. И, будучи человѣкомъ, не осмѣлился бы сравнивать себя съ непостижимою силою Спасителя, говоря: иду по Тебѣ, аможе аще идеши. Ибо идти во слѣдъ Спасителю съ тѣмъ только, чтобы слышать Его ученіе, возможно еще для естества человѣческаго, впрочемъ по человѣколюбію только Спасителя; сравняться же съ Нимъ и послѣдовать за Нимъ всюду и невозможно и дерзко для дающаго такое обѣщаніе; потому что не можемъ мы пребывать съ Нимъ, покоющимся у Отца. И возможно ли это для тѣхъ, которые иного естества? Невозможно для насъ всюду сопутствовать Вездѣсущему; потому что Онъ безпредѣленъ, а мы ограничены; Онъ — въ цѣлой вселенной и внѣ ея, а мы во вселенной имѣемъ опредѣленной мѣры составъ. И Господь, недвижимо и непреходя съ одного мѣста на другое, повсюду сущее приводитъ въ движеніе и всѣмъ управляетъ; а мы человѣки, переходя съ того мѣста, съ котораго движемся, этимъ оставленіемъ мѣста показываемъ, сколько малы предъ непреходящимъ вездѣприсутствіемъ Его Божества. Господь исправляетъ книжника въ томъ и другомъ, изобличаетъ неготовность его къ исполненію предпріятія, и научаетъ величію Своего Божества, говоря: лиси язвины имутъ и проч. Это то-же, какъ если бы сказалъ Онъ: всѣ сотворенныя существа ограничены и раздѣлены между собою мѣстомъ, Слово же Божіе имѣетъ необъятную силу; поэтому, не говори больше: иду по Тебѣ, аможе аще идеши. Если же хочешь стать ученикомъ, оставь безсловесное и приступи къ Слову. Ибо пребывающему въ безсловесіи невозможно стать ученикомъ Слова.

Глава 13-я.

Ст. 20. Кому уподоблю Царствіе Божіе? (21) Подобно есть квасу, егоже пріемши жена скры вь сатѣхъ тріехъ муки, дондеже вскисе все. Пусть обратитъ вниманіе на это всякій сомнѣвающійся въ сказанномъ, а именно, что человѣкъ, пріобрѣтшій и малую закваску добродѣтели, хотя не успѣлъ охлѣботворить ея, однако-же имѣлъ такое намѣреніе, но не возмогъ исполнить его или по безпечности, или по нерадѣнію, или по недостатку мужества, и потому что отлагалъ это день за день, не останется въ забвеніи у праведнаго Судіи, когда будетъ онъ нечаянно застигнутъ и пожатъ; напротивъ того, Богъ, по смерти таковаго, возбудитъ ближнихъ его, направитъ мысли ихъ, привлечетъ сердца, преклонитъ души, и подвигнутые этимъ, они поспѣшатъ подать ему помощь и пособіе. И поелику Владыка коснулся сердецъ ихъ, восполнятъ они недостатки отшедшаго. А кто, покрытый весь терніями, ведетъ худую жизнь, исполненную нечистотъ, кто никогда не приходитъ въ сознаніе, небоязненно и равнодушно погружается въ смрадъ сластолюбія, исполняя всякія плотскія пожеланія, вовсе не заботясь о душѣ, и предаваясь совершенно плотскому образу мыслей; тому, если застигнутый въ такомъ состояніи преселится онъ изъ жизни, никто конечно не подастъ руку помощи, и участь его будетъ рѣшена, такъ что ни жена, ни дѣти, ни братья, ни родные, ни друзья нимало не помогутъ ему; потому что ни во что не поставитъ его Богъ.

Примѣчанія:
[1] Слова отъ Тебе, которыхъ нѣтъ въ славянскомъ текстѣ, находятся во многихъ греческихъ спискахъ.
[2] Дальнѣйшаго въ текстѣ не имѣется.

Источникъ: Творенiя иже во святыхъ отца нашего Аѳанасiя Великаго, Архiепископа Александрiйскаго. Часть четвертая. / Изданiе второе исправленное и дополненное. – Репринтъ. – М.: Изданiе Спасо-Преображенскаго Валаамскаго монастыря, 1994. – С. 445-454. – Репр. изд.: СТСЛ, 1903.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0